8 As 75/2012 - 32

29. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: V. D., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Příbram, P. O. BOX 1, Příbram, proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 9. 2011, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2012, čj. 47 A 8/2012 - 12,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 12. 9. 2011 žalovaná uložila žalobci kázeňský trest podle § 46 odst. 3 písm. g) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Krajského soudu v Praze, který ji usnesením ze dne 15. 5. 2012, čj. 47 A 8/2012 - 12, odmítl.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

4. Stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu také žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 8. 2012, čj. 8 As 75/2012 - 25, obě žádosti zamítl. Zároveň vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ke splnění těchto povinností soud stanovil stěžovateli lhůtu jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Soud také poučil stěžovatele o tom, že řízení zastaví, nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

5. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 31. 8. 2012. Lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Protože poslední den měsíce září připadl na neděli, soudem určená lhůta jednoho měsíce pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula v pondělí dne 1. 10. 2012 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

6. Stěžovatel nezaplatil poplatek za kasační stížnost ve lhůtě stanovené soudem ani později.

7. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

8. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

9. Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatel nedoložil ve lhůtě stanovené soudem v usnesení čj. 8 As 75/2012 - 25 (ani později), že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. „[s]těžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“ Ani tato podmínka řízení tedy nebyla v posuzované věci splněna. Nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto by byl dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud však podle tohoto ustanovení nepostupoval, protože řízení o kasační stížnosti z výše uvedených důvodů zastavil.

10. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. října 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2012, sp. zn. 8 As 75/2012 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies