2 As 110/2012 - 23

29. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: R. V., proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2011, č. j. KUZL-68410/2011, sp. zn. KUSP-68410/2011/DOP/Ti, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2012, č. j. 57 A 150/2011 – 40,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Nezbytným předpokladem věcného projednání kasační stížnosti je splnění všech zákonem stanovených náležitostí a podmínek řízení, tedy mimo jiné zaplacení soudního poplatku [§ 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a zastoupení stěžovatele advokátem [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)].

Není-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]. Rovněž nedostatek zastoupení je odstranitelný; soud v takovém případě stěžovatele vyzve k předložení plné moci udělené advokátu, jenž jej bude v daném řízení zastupovat, a v případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

Vzhledem k tomu, že v této věci stěžovatel s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek a nepředložil soudu plnou moc pro advokáta, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 27. 9. 2012, č. j. 2 As 110/2012 – 19, vyzval k zaplacení soudního poplatku a k doložení plné moci ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení usnesení stěžovateli, tedy pondělí 8. 10. 2012; poslední den lhůty tak připadal na pondělí 22. 10. 2012, kdy také tato lhůta marně uplynula. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek do dnešního dne neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatel nedoložil ve stanovené lhůtě (ani později), že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Ani podmínka povinného zastoupení tedy nebyla v posuzované věci splněna. Byl by tedy dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud však podle tohoto ustanovení nepostupoval, protože řízení o kasační stížnosti z výše uvedených důvodů zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2012, sp. zn. 2 As 110/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies