7 Ans 11/2012 - 43

18. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: J. S., proti žalovanému: Ministerstvo obrany, se sídlem náměstí Svobody 471, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2012, č. j. 11 A 129/2011 - 48,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) napadeným rozsudkem ze dne 10. 4. 2012, č. j. 11 A 129/2011 - 48, zamítl žalobu J. S., kterou se domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného správního orgánu Ministerstva obrany, jež spočívala v tom, že jí nebylo vydáno osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podala žalobkyně jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) dne 18. 4. 2012 u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost, kterou obsahově opřela o důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatelka se tímto včas podaným mimořádným opravným prostředkem domáhala vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2012, č. j. 11 A 129/2011 - 48, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dne 9. 10. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky bez data, jímž stěžovatelka vzala v plném rozsahu výslovně zpět kasační stížnost, kterou podala proti rozsudku městského soudu a současně navrhla, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Jelikož tímto podáním došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti usnesením zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Jelikož nebyly shledány ani zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle ustanovení § 60 odst. 3 poslední věty s. ř. s., rozhodl Nejvyšší správní soud o náhradě nákladů řízení způsobem uvedeným ve výroku.

Jelikož řízení bylo zastaveno ještě před prvním jednáním, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549//1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti, sníženého o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tj. ve výši 4.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 7 Ans 11/2012 - 43, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies