7 As 141/2012 - 49

18. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. J. M., proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, za účasti osoby zúčastněné na řízení: L. M., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 28. 2. 2011, č. j. 52 A 52/2010 - 92,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobci Ing. J. M. se vrací soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce Ing. J. M. (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností ze dne 15. 3. 2011 domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 28. 2. 2011, č. j. 52 A 52/2010 - 92, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového a stavebního řádu, ze dne 23. 3. 2010, č. j. KrÚ- 60989/183a/2009/OMSŘ/Pu, a ze dne 25. 3. 2010, č. j. KrÚ-60989/183b/2009/OMSŘ/Pu. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 23. 3. 2010, č. j. KrÚ-60989/183a/2009/OMSŘ/Pu, bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a L. M. a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 17. 9. 2009, č. j. 4484/OVŽP/Od, o opravě zřejmých nesprávností výroku rozhodnutí Městského úřadu Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 20. 8. 1993, č. j. výst/456/93/Nv. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 25. 3. 2010, č. j. KrÚ-60989/183b/2009/OMSŘ/Pu, pak bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a L. M. a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 17. 9. 2009, č. j. 4485/OVŽP/Od, o opravě zřejmých nesprávností výroku rozhodnutí Městského úřadu Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 22. 7. 1997, č. j. SÚ/265/97/Ji.

Před meritorním posouzením kasační stížnosti shledal Nejvyšší správní soud, že nejsou splněny všechny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn a nelze pro něj v řízení pokračovat.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Tyto žádosti byly zamítnuty usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 2. 5. 2011, č. j. 52 A 52/2010 - 121, s tím, že poměry stěžovatele neodůvodňují jeho osvobození od soudních poplatků, a tudíž ani ustanovení zástupce. Kasační stížnost proti tomuto usnesení byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 8 As 52/2011 - 137.

Jelikož v řízení o kasační stížnosti nebyla splněna poplatková povinnost a podmínka řízení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 10. 9. 2012, č. j. 7 As 141/2012 - 40, k odstranění těchto nedostatků ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl současně poučen o následcích nevyhovění výzvě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 9. 2012.

Na uvedenou výzvu stěžovatel reagoval tak, že zaplatil soudní poplatek a podáním ze dne 27. 9. 2012 znovu požádal o ustanovení advokáta k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Tuto žádost blíže nezdůvodnil.

Pokud jde o opakovanou žádost o ustanovení zástupce, zastává Nejvyšší správní soud konstantně názor, že rozhodnutí o takové žádosti brání překážka věci rozhodnuté, ledaže žadatel uvede nové skutečnosti, jež by mohly vést k odlišnému rozhodnutí o jeho žádosti než v předchozím případě (viz např. rozsudky ze dne 12. 5. 2008, č. j. 3 Ads 43/2007 – 150, a ze dne 25. 2. 2010, č. j. 3 Aps 10/2009 - 186, nebo usnesení ze dne 24. 3. 2010, č. j. 6 Ads 8/2010 - 79; všechna rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz).

O tom, že stěžovatel nesplňuje podmínky pro ustanovení zástupce, již bylo jednou pravomocně rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 2. 5. 2011, č. j. 52 A 52/2010 - 121, které obstálo i v přezkumu před Nejvyšším správním soudem (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 8 As 52/2011 - 137). Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by od posledního rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce došlo k podstatné změně rozhodných skutečností (zejména stěžovatel v tomto směru nic neuvádí). Nejvyšší správní soud proto v souladu s výše citovanou konstantní judikaturou nečinil žádné další procesní úkony směrem k opakované žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce. Protože z obsahu soudního spisu nevyplývá, že by stěžovatel udělil plnou moc advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo že by jeho zaměstnanec nebo on sám měl právnické vzdělání požadované pro výkon advokacie, trpí řízení nedostatkem podmínky řízení dle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. Ačkoliv se jedná o nedostatek odstranitelný, nebyl stěžovatelem přes výzvu soudu odstraněn. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani opakovaná žádost stěžovatele o ustanovení zástupce, neboť jejímu opětovnému posouzení brání překážka věci rozhodnuté. Jelikož nelze v řízení o kasační stížnosti bez odstranění uvedeného nedostatku pokračovat, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s. à contrario).

Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 3.000 Kč stěžovateli, a to na základě ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. 7 As 141/2012 - 49, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies