1 Afs 73/2012 - 23

10. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: REXEL CZ s.r.o., se sídlem Škrobárenská 497/10, Brno, zastoupeného JUDr. Irenou Pražanovou, advokátkou se sídlem V Dolině 1516/1a, Praha 10, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 4. 2008, č. j. 6569/08-1200-701607, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2012, č. j. 30 Af 296/2011 - 153,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku, kterým Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 4. 2008, č. j. 6569/08-1200-701607. Vzhledem ke skutečnosti, že podaná kasační stížnost byla blanketní, vyzval soud stěžovatele usnesením ze dne 30. 8. 2012, č. j. 1 Afs 73/2012 – 11, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o možných následcích nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno (prostřednictvím datové schránky jeho právní zástupkyně) dne 3. 9. 2012.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s odst. 2 tohoto ustanovení tak byla posledním dnem lhůty pro doplnění kasační stížnosti středa 3. 10. 2012. Doplnění kasační stížnosti bylo Nejvyššímu správnímu soudu dodáno prostřednictvím elektronické zprávy se zaručeným podpisem právní zástupkyně stěžovatele až dne 4. 10. 2012.

Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Porovnáním shora popsaného skutkového stavu a konstatované právní úpravy je zřejmé, že stěžovatel neodstranil ve stanovené lhůtě vadu, pro niž není možné v řízení pokračovat a ani nepožádal soud o prodloužení lhůty pro odstranění této vady. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 1 Afs 73/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies