6 Aos 1/2012 - 92

10. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci navrhovatele: REALIS-INVEST, s.r.o., se sídlem Svojsíkova 2/1596, Ostrava - Poruba, zastoupen Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem, se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1, proti odpůrci: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupen Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, proti rozhodnutí odpůrce ze dne 26. 4. 2011, č. j. U 0949/2011, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Metaka s.r.o., se sídlem Revoluční 1963/6, Praha 1 - Nové Město, zastoupené Mgr. Kateřinou Sedláčkovou, advokátkou, se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele a DENIZLI s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Ostrava - Poruba, zastoupen Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem, se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2012, č. j. 6 A 50/2012 - 55,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 30. 7. 2012 se navrhovatel a spol. DENIZLI s. r. o. (dále též jen „stěžovatelé“) domáhali zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2012, č. j. 6 A 50/2012 - 55.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2012, č. j. 6 Aos 1/2012 - 51, byl navrhovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5000 Kč a toto usnesení bylo zástupci navrhovatele doručeno 21. 9. 2012. Ke splnění poplatkové povinnosti byla navrhovateli stanovena lhůta 15 dnů, která marně uplynula 8. 10. 2012.

Spol. DENIZLI s. r. o. byla vyzvána k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5000 Kč usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Aos 1/2012 - 55 ze dne 19. 9. 2012 a toto usnesení bylo zástupci spol. DENIZLI s. r. o. doručeno dne 21. 9. 2012. Lhůta 15 dnů stanovená ke splnění poplatkové povinnosti marně uplynula 8. 10. 2012.

Stěžovatelé byli též vyzvání k zaplacení soudního poplatku za své návrhy na přiznání odkladného účinku, a to usneseními ze dne 19. 9. 2012, č. j. 6 Aos 1/2012 - 47 a č. j. 6 Aos 1/2012 - 43. Zástupci stěžovatelů byla tato usnesení doručena dne 21. 9. 2012 a v nich uložená lhůta k zaplacení soudního poplatku v délce 5 dní marně uplynula 26. 9. 2012.

Ve všech usneseních byli stěžovatelé řádně poučeni o následcích nezaplacení soudního poplatku. Jelikož tedy stěžovatelé nesplnili svou poplatkovou povinnost podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ač byli řádně ke splnění této povinnosti vyzváni a poučeni důsledcích nevyhovění této výzvě, Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

Za této procesní situace, kdy nedošlo k zaplacení soudního poplatku, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu stěžovatelů na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to i z toho důvodu, že přiznáním odkladného účinku se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí pouze do skončení řízení před soudem (srov. ust. § 73 odst. 3 s. ř. s.). Rozhodování o návrhu stěžovatelů na přiznání odkladného účinku by tedy nemělo za situace, kdy se řízení končí tímto usnesením o zastavení řízení, žádný smysl.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 6 Aos 1/2012 - 92, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies