7 As 12/2012 - 26

04. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábřeží 10/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 12. 2010, č. j. 10 Na 968/2010 – 8,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 9. 12. 2010 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 12. 2010, č. j. 10 Na 968/2010 – 8, kterým bylo odmítnuto jeho podání ze dne 25. 10. 2010.

Usnesením ze dne 23. 8. 2012, č. j. 7 As 12/2012 – 14, rozhodl Nejvyšší správní soud o odejmutí přiznaného osvobození od soudních poplatků a vyzval stěžovatele ke splnění poplatkové povinnosti ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení. Zároveň jej vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi nebo předložení dokladu o svém vysokoškolském právnickém vzdělání, neboť nebyla splněna podmínka stanovená v ust. § 105 odst. 2 s. ř. s.

Po podání kasační stížnosti stěžovatel požádal přípisem ze dne 21. 9. 2012, aby Nejvyšší správní soud určil krajskému soudu lhůtu k provedení procesních úkonů u žádosti o ustanovení zástupce, neboť ustanovení zástupkyně bylo usnesením krajského soudu ze dne 21. 12. 2011, č. j. Na 15/2011 – 78, zrušeno a o ustanovení jiného zástupce mělo být znovu rozhodnuto po nabytí právní moci tohoto usnesení. Tomuto návrhu stěžovatele nebylo možné vyhovět, neboť v mezidobí podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2012 přešla veškerá agenda týkající se kasačních stížností do pravomoci Nejvyššího správního soudu. Poté, co byla věc předložena tomuto soudu k dalšímu řízení, Nejvyšší správní soud nejprve posoudil, zda poměry stěžovatele nadále odůvodňují přiznané osvobození od soudních poplatků a dospěl k závěru, že nikoliv. Proto rozhodl výše citovaným usnesením ze dne 23. 8. 2012 o odejmutí přiznaného osvobození. V důsledku toho se změnily okolnosti rozhodné pro ustanovení zástupce, protože podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. lze ustanovit zástupce pouze navrhovateli, u kterého jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků. Protože tato podmínka splněna nebyla, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele k předložení buď plné moci udělené advokátovi nebo dokladu o svém vysokoškolském právnickém vzdělání.

Podáním ze dne 20. 9. 2012 stěžovatel také žádal o povolení splátek soudního poplatku za řízení o kasační stížnost z důvodu, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku a jeho poměry mu neumožňují uhradit poplatek v plné výši, najednou a během krátké doby. Podle ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) vzniká poplatková povinnost, jde-li o poplatek za řízení, podáním kasační stížnosti. Poplatníkem poplatku ve věcech správního soudnictví je podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) citovaného zákona ten, kdo podal kasační stížnost. Nejvyšší správní soud žádosti o povolení zaplatit soudní poplatek ve splátkách nevyhověl, protože v případě splatného poplatku není taková žádost přípustná, když jeho zaplacení je podmínkou, aby v řízení mohlo být pokračováno (viz z judikatury Nejvyššího správního soudu např. rozsudek ze dne 7. 6. 2012, č. j. 7 As 3/2012 - 19, nebo usnesení ze dne 11. 7. 2012, č. j. 1 Ans 3/2012 – 34, obě rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz).

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Protože stěžovateli bylo usnesení ze dne 23. 8. 2012, č. j. 7 As 12/2012 – 14, kterým byl vyzván k zaplacení soudního poplatku, doručeno dne 19. 9. 2012, byla posledním dnem lhůty středa 3. 10. 2012. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil, ač byl poučen o následcích s tím spojených.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písmeno c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo - li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2012, sp. zn. 7 As 12/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies