7 As 127/2012 - 14

04. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2012, č. j. 6 Ca 316/2008 - 60.

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 2. 2012, č. j. 6 Ca 316/2008 - 60, zamítl žalobu, jíž se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 8. 2008, č. j. MV-49374-11/KM-2008, kterým bylo rozhodnuto ve věci jeho stížnosti podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na tento rozsudek reagoval stěžovatel podáním nazvaným „Nesouhlas s rozsudkem ve věci 6 Ca 316/2008 - 60 ze dne 28. 2. 2012“, ve kterém namítal, že mu bylo soudkyní Okresního soudu ve Vyškově Mgr. Zdeňkou Kalovou zabráněno účastnit se jednání ve věci, neboť ve dnech 13. 2. až 28. 2. 2012 nezákonně pobýval ve vazbě.

Nejvyšší správní soud vyhodnotil toto podání v souladu s ust. § 41 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. podle jeho obsahu jako kasační stížnost proti rozsudku ze dne 28. 2. 2012, č. j. 6 Ca 316/2008 - 60, a nejprve se zabýval otázkou, zda tato kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není - li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence a nebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle obsahu soudního spisu byl napadený rozsudek stěžovateli doručován na adresu jeho bydliště, ale protože nebyl zastižen, byla zásilka uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Vzhledem k tomu, že si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nepřevzal, považuje se posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodil zásilku do domovní schránky stěžovatele. Rozsudek byl tedy postupem podle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. doručen stěžovateli dne 8. 6. 2012, tedy desátý den po 29. 5. 2012, kdy pro něho byla zásilka obsahující tento rozsudek připravena k vyzvednutí.

Dnem, který v daném případě určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl pátek 8. 6. 2012 a posledním dnem lhůty tak byl pátek 22. 6. 2012.

Kasační stížnost podal stěžovatel v souladu s ust. § 106 odst. 4 in fine s. ř. s. u městského soudu prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem, přičemž z identifikátoru elektronického podání vyplývá, že do emailové schránky městského soudu byla zpráva obsahující kasační stížnost doručena dne 25. 6. 2012 v 15:46:42 hod.

V rozsudku ze dne 18. 7. 2006, č. j. 5 Afs 77/2005 – 67 (dostupný na www.nssoud.cz), Nejvyšší správní soud vyslovil: „Protože se v případě elektronického podání nejedná o podání prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě jiné zvláštní licence, ani o případ předání podání orgánu, který má povinnost jej doručit, je lhůta ve smyslu § 40 odst. 4, věty prvé, s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu.“ V rozsudku ze dne 11. 8. 2006, č. j. 8 Afs 82/2006 – 68, pak uvedl: „Podání musí být předáno soudu, s výjimkami představovanými předáním držiteli poštovní licence, zvláštní poštovní licence nebo orgánu, který má povinnost je doručit. Předáním soudu přitom nelze rozumět nic jiného než doručení soudu. Vzniknou-li pochybnosti o doručení, postačuje v případě zmíněných výjimek prokázat předání k přepravě, zatímco v ostatních případech je třeba zpravidla prokázat předání, tj. doručení, soudu.“ Odkázat lze také na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. III. ÚS 2361/08 (dostupné na http://nalus.usoud.cz), podle kterého „[j]e evidentní, že žaloba stěžovatele ve formě elektronického podání (neopatřeného zaručeným elektronickým podpisem) není úkonem učiněným prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence ani předáním orgánu, který má povinnost je doručit, u něhož pro zachování lhůty postačí předání k přepravě (srov. obdobně sp. zn. I. ÚS 250/05). Proto se uplatní coby rozhodné, kdy žaloba došla soudu.“ Pro posouzení včasnosti kasační stížnosti je tedy rozhodné datum doručení elektronické zprávy obsahující kasační stížnost do emailové schránky městského soudu.

Nejvyšší správní soud upozornil stěžovatele přípisem ze dne 7. 9. 2012, že jeho kasační stížnost může být podaná opožděně a vyzval jej, aby se vyjádřil k důvodům, pro které podal kasační stížnost až dne 25. 6. 2012. Stěžovatel na tuto výzvu reagoval sdělením, že „stížnost podal až dne 25. 6. 2012 z důvodů zaneprázdnění, kdy neustále řeší další a další pronásledování státním aparátem a tím dochází porušování mezinárodní úmluvy.“ Stěžovatel sice byl podle údajů z evidence vězňů, které si soud opatřil, ve vazbě od 13. 2. 2012 od 11.10 h, ale dne 28. 2. 2012 byl v 17.10 h propuštěn, ale napadený rozsudek mu byl na adresu bydliště doručován dne 29. 5. 2012, tedy v době, kdy uplynuly již zhruba tři měsíce od propuštění z vazby. Ustanovení o lhůtě k podání kasační stížnosti nezná jako důvod prominutí zmeškání lhůty potíže stěžovatele spočívající v zaneprázdnění, ať již z jakýchkoli důvodů. Naopak, prominutí zmeškání této lhůty je vyloučeno, ať již by byl důvod zmeškání jakýkoli (§ 106 odst. 2 věta třetí. s. ř. s.).

Protože kasační stížnost byla do emailové schránky městského soudu doručena až dne 25. 6. 2012 a stěžovatel ani na výzvu soudu neuvedl žádné skutečnosti, které by svědčily, že byla podána v zákonné lhůtě, tj. nejpozději dne 22. 6. 2012, Nejvyšší správní soud ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) za použití ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla - li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2012, sp. zn. 7 As 127/2012 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies