9 As 132/2012 - 20

04. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11. 5. 2012, č. j. 329/2012, ve věci výsluhového příspěvku, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2012, č. j. 45 Ad 7/2012 - 58, o postoupení věci,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 29. 8. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu postoupeno podání žalobce ze dne 14. 8. 2012 označené jako „Návrh – žádost o přerušení řízení“. Podle obsahu tohoto podání se však jedná o kasační stížnost proti shora specifikovanému usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým bylo rozhodnuto o postoupení věci Městskému soudu v Praze. Uvedené podání, resp. kasační stížnost, byla krajskému soudu doručena ve lhůtě pro podání kasační stížnosti a žalobce (dále jen „stěžovatel“) v něm zcela zjevně vyslovuje nesouhlas s uvedeným usnesením o postoupení věci.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení a v této souvislosti stěžovatele usnesením ze dne 18. 9. 2012, č. j. 9 As 132/2012 - 13, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti; k tomu mu určil lhůtu 1 týdne od doručení usnesení s tím, že - nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, příp. - nepředloží-li plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, soud jeho kasační stížnost odmítne.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 9. 2012, což je vykázáno doručenkou založenou na č. l. 15 soudního spisu kasačního soudu. Stěžovatel však na usnesení, resp. výzvu v něm obsaženou, žádným způsobem nereagoval, a to ani po stanovené lhůtě.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci, a to i přes výše uvedenou výzvu včetně poučení, zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2012, sp. zn. 9 As 132/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies