2 As 139/2011 - 59

02. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 12. 2010, č. j. 3003/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 2011, č. j. 30 A 25/2011 - 11,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla jeho žaloba směřující původně proti rozhodnutím žalovaného č. j. 3003/10 a č. j. 3212/10 (ve vztahu k posléze uvedenému rozhodnutí vzal stěžovatel žalobu zpět podáním ze dne 14. 12. 2011) postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Nezbytným předpokladem věcného projednání kasační stížnosti je splnění všech zákonem stanovených náležitostí a podmínek řízení, tedy mimo jiné zaplacení soudního poplatku [§ 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a zastoupení stěžovatele advokátem [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)].

V tomto případě však stěžovatel soudní poplatek spolu s kasační stížností nezaplatil a nepředložil plnou moc osvědčující jeho zastoupení. Krajský soud sice stěžovatele osvobodil od soudních poplatků, učinil tak ale bez žádosti, a proto jeho usnesení bylo ke kasační stížnosti rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 2 As 140/2011 – 44, zrušeno. Stěžovatel poté požádal zdejší soud o ustanovení advokáta a o této jeho žádosti bylo negativně rozhodnuto usnesením ze dne 31. 7. 2012, č. j. 2 As 139/2011 – 44. Tímto usnesením byl stěžovatel současně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta; k tomu mu byla stanovena lhůta dvou týdnů od doručení usnesení. Před uplynutím této lhůty stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o prodloužení lhůty k doložení plné moci advokáta o tři měsíce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 8. 2012, č. j. 2 As 139/2011 – 53, těmto jeho žádostem nevyhověl, vyzval jej k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení a současně mu připomněl, že z lhůty pro předložení plné moci, jež mu byla stanovena usnesením ze dne 31. 7. 2012, uplynuly do podání žádosti o její prodloužení čtyři dny, a že tedy k splnění této povinnosti zůstává rovněž deset dnů od doručení usnesení.

Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno v pátek 7. 9. 2012 a tento den byl tedy určující pro počátek desetidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku a pro pokračování lhůty pro předložení plné moci. Poslední den lhůty připadal na pondělí 17. 9. 2012, kdy také tato lhůta marně uplynula. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek do dnešního dne neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatel nedoložil ve stanovené lhůtě (ani později), že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Ani podmínka povinného zastoupení tedy nebyla v posuzované věci splněna. Nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto by byl dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud však podle tohoto ustanovení nepostupoval, protože řízení o kasační stížnosti z výše uvedených důvodů zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. října 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 10. 2012, sp. zn. 2 As 139/2011 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies