8 Aps 4/2012 - 40

24. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: Silop, a. s., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha – Nové Město, proti žalovanému: Finanční úřad v Opavě, se sídlem Masarykova 2, Opava, o žalobě na ochranu proti nezákonným zásahům žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2012, čj. 22 A 15/2012 – 34,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě domáhal ochrany před nezákonnými zásahy žalovaného ve smyslu § 82 a násl. s. ř. s. Žalovaný podle žalobce neodůvodněně zasáhl, a to po nepřiměřeně dlouhou dobu, do základního práva žalobce na to, aby daňová kontrola byla prováděna místně příslušným správcem daně. Žalobce dále namítal, že žalovaný nezákonně vyhodnotil postup žalobce jako vyhýbání se projednání zprávy o daňové kontrole. Zástupci žalobce nebylo umožněno nahlédnout do spisu.

[2]

Krajský soud usnesením ze dne 23. 5. 2012, čj. 22 A 15/2012 – 34, odmítl žalobu jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 85 s. ř. s. V době rozhodování krajského soudu totiž zároveň probíhalo odvolací řízení o přezkoumání platebního výměru, který byl vyústěním daňové kontroly.

[3]

Žalobce brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností. Jelikož žalobce za podanou kasační stížnost neuhradil soudní poplatek, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 19. 7. 2012, čj. 8 Aps 4/2012 - 13, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 7. 8. 2012.

[4]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5]

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. září 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2012, sp. zn. 8 Aps 4/2012 - 40, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies