5 Afs 38/2012 - 37

20. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: TRANSIWATT II s.r.o., se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 4. 2012, č. j. 10 Af 283/2012 - 11,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Dne 18. 4. 2012 podal žalobce (dále „stěžovatel“) v zastoupení advokáta Mgr. Davida Řezníčka, se sídlem U Černé věže 66/3, České Budějovice, kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 4. 2012, č. j. 10 Af 283/2012 - 11.

Dne 31. 7. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno sdělení advokáta Mgr. Davida Řezníčka, že s účinností ke dni 15. 8. 2012 dojde k ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci a současně k zániku plné moci advokáta ve věci podané kasační stížnosti proti shora označenému usnesení a vedené Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 5 Afs 38/2012.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z důvodu nesplnění podmínky řízení, a to povinné zastoupení stěžovatele v řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2012, č. j. 5 Afs 38/2012 - 33 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložil soudu písemný průkaz plné moci udělený advokátovi, popřípadě pověření a doklad o tom, že stěžovatel, resp. jeho zaměstnanec má právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo do datové schránky stěžovatele doručeno dne 4. 9. 2012, lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 18. 9. 2012.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později však nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti neodstranil, a to i přes výslovné upozornění soudu na možnost odmítnutí návrhu.

Vzhledem k tomu, že nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 poslední věta a ustanovení § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se stěžovateli vrací uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. září 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 5 Afs 38/2012 - 37, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies