7 As 99/2012 - 18

20. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: E. M., zastoupen JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo nám. 18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2012, č. j. 6 Ca 272/2008 - 59,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 14. 5. 2012 doručena kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2012, č. j. 6 Ca 272/2008 - 59, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2008, č. j. MV-42466-5/OAM-2008, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Inspektorátu cizinecké policie letiště Praha – Ruzyně, ze dne 6. 4. 2008, č. j. SCPP-318-45/PH-1-ÚO-2006, a současně potvrzeno toto prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o vydání nového rozhodnutí o důvodech znemožňujících vycestování cizince.

Kasační stížnost žalobce však neobsahovala všechny náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 3 a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 37 odst. 3 věty první s. ř. s. z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě žalobce neuvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek Městského soudu v Praze napadá a co navrhuje. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti žalobce pokračovat, proto jej usnesením ze dne 1. 8. 2012, č. j. 7 As 99/2012 - 16, vyzval k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění všech výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy a poučil jej podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo zástupkyni žalobce doručeno dne 7. 8. 2012, nicméně vytýkané nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny. Žalobce ani jeho zástupkyně na výzvu soudu nijak nereagovali.

Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti, pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat a žalobce přes výzvu soudu vady kasační stížnosti neodstranil, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti dle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 7 As 99/2012 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies