1 As 97/2012 - 22

19. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Okresního soudu v Písku, se sídlem Velké náměstí 121, 397 41 Písek, o podání žalobce ze dne 16. 3. 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 5. 2012, č. j. 10 Na 11/2012-8,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Usnesením ze dne 2. 5. 2012, č. j. 10 Na 11/2012-8, Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl podání žalobce ze dne 16. 3. 2012, pro neodstranění vad podání podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“). Uvedené usnesení krajského soudu napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností.

[2]

Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti stěžovatel nezaplatil, proto ho zdejší soud usnesením ze dne 10. 7. 2012, č. j. 1 As 97/2012-6, vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a k doložení zastoupení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětného usnesení. Současně stěžovatele poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Na citované usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2012, které bylo stěžovateli doručeno 30. 7. 2012, reagoval stěžovatel žádostí o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 8. 2012. O této žádosti rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 8. 2012, č. j. 1 As 97/2012-13, tak, že stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal (výrok I.), zamítl návrh na ustanovení zástupce (výrok II.) a opětovně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost (výrok III.) a doložení zastoupení advokátem (výrok IV.) ve lhůtě 5 dnů od doručení citovaného usnesení. Současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 9. 2012. Na předmětnou výzvu stěžovatel nijak nereagoval; neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost ani nedoložil, že je zastoupen advokátem, resp. že má požadované právnické vysokoškolské vzdělání.

[3]

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4]

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil. Lhůta stanovená ve výzvě ze dne 21. 8. 2012 přitom uplynula dne 12. 9. 2012. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatel soudní poplatek neuhradil, proto soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byl stěžovatel v usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 97/2012-15 poučen.

[5]

Jako obiter dictum zdejší soud dodává, že stěžovatelem podaná kasační stížnost ze dne 14. 5. 2012 kromě nezaplaceného soudního poplatku nesplňuje další zákonem požadovanou náležitost, a to doložení zastoupení stěžovatele advokátem pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě (ani poté) nedoložil, že je zastoupen advokátem, nebo že má právnické vzdělání vyžadované podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie. I kdyby tedy stěžovatel soudní poplatek zaplatil, byl by dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 1 As 97/2012 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies