2 Afs 39/2012 - 19

18. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce VELPA plus, s. r. o., se sídlem Praha 1, U Železné lávky 568/10, proti žalovanému Celnímu ředitelství Praha, se sídlem Praha 1, Washingtonova 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2012, č. j. 8 Af 71/2011 - 11,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2011, č. j. 14527-2/2011-170100-21, jakož i jemu předcházející rozhodnutí Celního úřadu Praha 1 ze dne 18. 4. 2011, č. j. 5741/2011-176100-021. Městský soud žalobu usnesením ze dne 30. 3. 2012, č. j. 8 Af 71/2011 - 11, odmítl pro neodstranění vad podání.

Proti usnesení městského soudu brojil žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností ze dne 17. 4. 2012, která byla podepsaná M. K., který je označen jako právní konzultant a pověřený zaměstnanec zplnomocněné společnosti HP Taxation, s. r. o. Ke kasační stížnosti nebyla doložena žádná listina, které by jmenovaného opravňovala k zastupování stěžovatele; nebylo připojeno ani žádné podání, ze kterého by vyplývalo, že za stěžovatele jedná osoba splňující podmínky podle § 105 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Stěžovatel byl nejprve usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2012, č. j. 2 Afs 39/2012 – 11, vyzván k úhradě soudního poplatku ve výši 5000 Kč ve lhůtě sedmi dnů; této výzvě stěžovatel vyhověl a soudní poplatek uhradil dne 17. 7. 2012. Následně Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 3. 8. 2012, č. j. 2 Afs 39/2012 – 16, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil důvody kasační stížnosti a aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že ho zastupuje osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Jmenované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 8. 2012; žádným způsobem na ně však nereagoval.

Z uvedeného je zřejmé, že stěžovatelův návrh především nesplňuje podmínku řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s., kterou je obligatorní zastoupení advokátem. Toto zastoupení není vyžadováno pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie; to však musí být soudu doloženo. Nedostatek podmínky řízení v po době absence povinného právního zastoupení je přitom nedostatkem odstranitelným. Jak již bylo výše uvedeno, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k doložení plné moci a k doplnění kasační stížnosti usnesením ze dne 3. 8. 2012, které bylo stěžovateli doručeno dne 13. 8. 2012. K doložení podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. byla stěžovateli stanovena lhůta dva týdny od doručení usnesení. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po  dni doručení, tj. 14. 8. 2012. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta tedy uplynula v pondělí 27. 8. 2012. Stěžovatel však do tohoto  data (a ani později) kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tj. nepředložil plnou moc zvoleného advokáta, respektive nedoložil, že jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, ač byl o následcích marného uplynutí lhůty řádně poučen. Na tomto místě je třeba připomenout, že stěžovatel již dříve, k výzvě soudu, uhradil soudní poplatek za toto řízení; lze tak mít důvodně za to, že je s podáním kasační stížnosti minimálně srozuměn a nejde tak o svévolné podání jiné osoby, učiněné jeho jménem.

Stěžovatel tedy, ani přes výzvu a poučení soudu, neodstranil shora popsanou vadu svého podání. To bezezbytku platí i pro  druhý, zdejším soudem vytknutý nedostatek kasační stížnosti, a to její věcnou neprojednatelnost, pro absenci skutkových a právních důvodů, o něž se opírá. I na tuto vadu byl, jak již bylo výše konstatováno, stěžovatel v usnesení ze dne 3. 8. 2012, č. j. 2 Afs 39/2012 - 16, upozorněn a i zde lhůta stanovená k jejímu odstranění (jeden měsíc) uplynula marně (13. 9. 2012). Jde tak o  další důvod, pro který lze kasační stížnost odmítnout (viz § 37 odst. 5 s. ř. s.). Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost proti usnesení městského soudu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., respektive § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť pro meritorní projednání věci nejsou splněny podmínky řízení a ani přes výzvu a poučení soudu tyto nedostatky nebyly odstraněny; v řízení o kasační stížnosti proto není možné pokračovat. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3, in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky tohoto ustanovení, tj. stěžovatel složil na účet Nejvyššího správního soudu soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč a kasační stížnost byla odmítnuta před prvním jednáním, rozhodl zdejší soud o vrácení soudního poplatku v plné výši. Soudní poplatek ve výši 5000 Kč bude stěžovateli vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 2 Afs 39/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies