Konf 39/2012 - 12

17. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Mostě pod sp. zn. 15 EC 346/2011, o 1022 Kč s příslušenstvím: žalobce CP Inkaso s.r.o., IČ0 29027241, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, zastoupený Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7 a žalovaného M. K.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby o 1022 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 EC 346/2011, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 12. září 2011, čj. 15 EC 346/2011 - 11, se zrušuje .

Odůvodnění :

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 5. 6. 2012 navrhl Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“), aby zvláštní senát rozhodl o kompetenčním sporu ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Mostě, ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 EC 346/2011.

Ze spisu vyplynuly následující skutečnosti.

Dne 27. 1. 2011 se žalovaný účastnil přepravy hromadnou městskou dopravou poskytovanou společností Dopravní podnik města Brna, a.s. bez platného jízdního dokladu. Podle článku 9 odst. 4 Smluvních přepravních podmínek se výše přirážky k jízdnému ve výši 22 Kč za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních přepravních podmínek stanovuje na 1000 Kč. Pohledávka dopravního podniku města Brna, a.s. byla z výše uvedeného titulu ke dni 21. 4. 2011 postoupena včetně příslušenství na žalobce, a to na základě Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 3. 12. 2010 a uzavření dílčí Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 4. 2011. Vzhledem k tomu, že žalovaný dlužnou částku ve výši 1022 Kč neuhradil, žalobce podal k Okresnímu soudu v Mostě dne 20. 7. 2011 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 346/2011 - 11, výrokem I. řízení zastavil, výrokem II. určil, že věc bude po právní moci postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (dále „ČTÚ“) a výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

V odůvodnění mimo jiné uvedl, „že se žalobce žalobou domáhá vůči žalovanému zaplacení předmětné částky s příslušenstvím s tím, že se jedná o sjednanou smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení za zvýhodněnou cenu, které bylo žalovanému poskytnuto v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Protože žalovaný řádně nehradil poskytnuté služby, vypověděl žalobce předmětnou smlouvu před uplynutím sjednané doby a za tzv. porušení závazku žalovaného užívat služby prostřednictvím poskytnutého zařízení vyúčtoval žalovanému smluvní pokutu. Soud uzavřel, že „ ve věci není dána příslušná pravomoc soudu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 o.s.ř. Odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008 - 7, podle kterého rozhoduje o smluvní pokutě za porušení nebo nesplnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi osobou vykonávající telekomunikační činnost a účastníkem ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování o porušení povinnosti samotné. Příslušný k rozhodování pak je podle § 219 zákona č. 127/2005 Sb, Český telekomunikační úřad.“ Soud proto ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení zastavil a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu.

Navrhovatel se závěrem okresního soudu nesouhlasí, a proto předložil věc zvláštnímu senátu. Uvedl, že ze spisového materiálu vyplývá, že žalobce požaduje po žalovaném zaplacení částky ve výši 1022 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného základního jednorázového jízdného ve výši 22 Kč a přirážky k jízdnému ve výši 1000 Kč podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění; zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění; vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění a smluvních přepravních podmínek integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Okresní soud v Mostě svým usnesením ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 346/2011 - 11, rozhodl zřejmě omylem o zcela jiném předmětu sporu, než který je popsán v podané žalobě (resp. v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu). Vzhledem k tomu, že zde není dána jiná možnost, jak napadnout pravomocné usnesení, kterým byla věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu, navrhuje proto, aby zvláštní senát zrušil usnesení okresního soudu a určil, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc se zvláštní senát řídil následujícími úvahami:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o povinnosti zaplatit tvrzenou částku rozhodnout soud nebo navrhovatel. Zvláštní senát přitom nesdílí názor Okresního soudu v Mostě, že by rozhodování o tomto nároku spadalo  do pravomoci ČTÚ. Z žalobního návrhu včetně příloh vyplývá, že se v něm navrhovatel domáhá zaplacení peněžité částky z titulu jízdy městskou hromadnou dopravou bez platného jízdního dokladu. Předmětem plnění tak není v této věci finanční plnění za poskytování telekomunikačních služeb, příp. nezaplacená smluvní pokuta. Okresní soud tak neodůvodněně vzal za základ sporu skutečnosti, které z žaloby nevyplývají. Neměl proto splněny řádné předpoklady k posouzení otázky vlastní příslušnosti věc projednat a rozhodnout.

Podle § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Pravomoc rozhodovat o žalobě na zaplacení částky 1022 Kč tak náleží soudu.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 12. 9. 2011, čj. 15 EC 346/2011 - 11.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Mostě pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. září 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. Konf 39/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies