12 Ksz 8/2012 - 82

12. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Jaromíry Biolkové, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. v neveřejném jednání dne 12. 9. 2012 ve věci návrhu nejvyššího státního zástupce ze dne 1. března 2012, sp. zn. 7 SPR 68/2012, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce JUDr. V. R., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, se zastavuje řízení o kárné odpovědnosti JUDr. V. R., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, nar. X, pro skutek spočívající v tom, že „v rozporu s povinností státního zástupce postupovat při výkonu své funkce odborně, svědomitě, odpovědně a bez zbytečných průtahů uloženou v §24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním zastupitelství “), v rozporu s povinností státního zástupce vystříhat se při výkonu své funkce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce uloženou v § 24 odst. 2, větě první, zákona o státním zastupitelství, v rozporu s povinností státního zástupce zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům uloženou v § 24 odst. 4 zákona o státním zastupitelství a v rozporu s povinností státního zástupce zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce uloženou v § 25 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, poté, co se dne 22. 2. 2012 znovu ujal funkce vrchního státního zástupce v Praze a ze záznamu z vnitřních bezpečnostních kamer snímajících prostory objektu Vrchního státního zastupitelství v Praze zjistil, že dne 17. 2. 2012 ve večerních hodinách vstoupili do kanceláře č. 223 asistentky J. Č., potažmo kanceláře náměstka vrchního státního zástupce JUDr. L. G., dva muži doprovázeni JUDr. S. M., který byl v té době pověřen výkonem funkce vrchního státního zástupce v Praze, a zdrželi se v kanceláři cca 30 minut, obrátil se sice dne 23. 2. 2012 na JUDr. S. M. osobním dopisem zaslaným do datové schránky Nejvyššího státního zastupitelství se žádostí o vysvětlení důvodů přítomnosti těchto osob v označených kancelářích, avšak, aniž vyčkal odpovědi na svůj dopis a objasnění celé situace, svolal dne 24. 2. 2012 v odpoledních hodinách do budovy Vrchního státního zastupitelství v Praze mimořádnou tiskovou konferenci, živě přenášenou televizí, na níž zástupcům veřejných sdělovacích prostředků oznámil, že pověřený vrchní státní zástupce JUDr. S. M., kterého ze záznamu poznal, neoprávněně umožnil vniknutí do objektu úřadu a kanceláří nepovolaným osobám, a narušil tak vnitřní bezpečnost úřadu, v čemž spatřuje podezření ze spáchání trestného činu,“ záznamy z bezpečnostních kamer pak opakovaně přítomným novinářům přehrál, komentoval dění na záznamu a současně oznámil, že podává trestní oznámení na konkrétní osoby, a to vše, aniž by učinil všechny relevantní kroky k objasnění celé situace a aniž by vyrozuměl, o vzniklé situaci nejvyššího státního zástupce, jakožto svého bezprostředního nadřízeného a hlavu soustavy státního zastupitelství, a ačkoliv mu muselo být z videozáznamu s přihlédnutím k jeho odborným zkušenostem, jakož i s ohledem na přítomnost JUDr. S. M., v té době pověřeného vrchního státního zástupce, zřejmé, že se může jednat o aktivitu bezpečnostních složek, tuto variantu bez rozumných důvodů vyloučil, a vědomě tak vyvolal vlnu mediálního ohlasu, v důsledku čeho nejvyšší státní zástupce musel veřejnost informovat o charakteru a o zákonnosti proběhnuvší akce bezpečnostních složek, neboť média, široká veřejnost a politická scéna celou věc interpretovaly jako „válku státních zástupců“, k čemuž např. předseda vlády Petr Nečas uvedl, že situace na státním zastupitelství je zcela destabilizovaná, současný stav je neudržitelný a státní zástupci mají bojovat se zločinci a ne mezi sebou, přičemž tímto zaviněným jednáním jednak narušil probíhající trestní řízení, vyzradil informace, které jsou utajovány podle zvláštního zákona, závažným způsobem narušil důvěru veřejnosti v činnost státního zastupitelství a snížil vážnost a důstojnost funkce státního zástupce, když zveřejněním popsaných skutečností bez zjevných důvodů obvinil JUDr. S. M. z nezákonných postupů, přičemž v tomto jednání pokračoval i v následujících dnech, když dne 26. 2. 2012 prostřednictvím zpravodajského serveru www.parlamentnilisty.cz uveřejnil prohlášení, jímž se opakovaně snažil zpochybnit pravdivost vyjádření nejvyššího státního zástupce, že se jedná o legální akci bezpečnostních složek, dne 27. 2. 2012 obdobná zpochybňující tvrzení zopakoval v rozhovoru pro Radiožurnál ČRo a zpravodajství České televize na programu ČT24 a vinu za nastalou situaci přisoudil zcela bezdůvodně JUDr. S. M., který jej měl dle jeho názoru a o případné bezpečnostní akci informovat, a konečně dne 27. 2. 2012, přestože již přinejmenším ze sdělovacích prostředků věděl, že se jednalo o zákonný postup, podal ve věci trestní oznámení.“

Odůvodnění :

Dne 1. 3. 2012 podal nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce JUDr. V. R., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Navrhovatel mu v návrhu na zahájení řízení kladl za vinu skutek dle výroku tohoto rozhodnutí.

Dne 4. 9. 2012 nejvyšší státní zástupce Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělil, že kárný návrh proti shora jmenovanému státnímu zástupci bere zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastaví senát řízení bez ústního jednání tehdy, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Protože tato situace nastala, kárný senát řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně kárného senátu ve věcech státních zástupců

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 12 Ksz 8/2012 - 82, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies