3 As 35/2012 - 31

13. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci: B. V., proti žalovanému: Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, Nymburk, zastoupený Mgr. Jiřím Kaňkou, advokátem se sídlem Pod Hybšmankou 19/2339, Praha 5, o přezkoumání výzvy k dobrovolnému splnění povinnosti ze dne 11. 1. 2011, č. j. 070 EX 4159/10-12, exekučního příkazu ze dne 18. 3. 2011, č. j. 070 Ex 4159/10-18, exekučního příkazu ze dne 18. 3. 2011, č. j. 070 Ex 4159/10-19, exekučního příkazu ze dne 18. 3. 2011 č. j. 070 Ex 4159/10-20 a výzvy k dobrovolnému splnění povinnosti ze dne 22. 4. 2011, č. j. 070 EX 4893/10-5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, č. j. 44 A 110/2011 – 21, takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Žalobce při podání své kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, č. j. 44 A 110/2011 – 21, soudní poplatek nezaplatil, požádal však o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 15. 8. 2012, č. j. 3 As 35/2012 - 24, nevyhověl, neboť dospěl k závěru, že se v případě kasační stížnosti žalobce jedná o zjevně neúspěšný návrh. Předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s. proto nebyly splněny. Soud tímto usnesením žalobce dále vyzval k zaplacení soudního poplatku do 5 dnů od doručení usnesení a předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti do 15 dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 20. 8. 2012.

Ve svém podání ze dne 28. 8. 2012 žalobce požádal o přiznání právní pomoci pro podání ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, č. j. 3 As 35/2012 – 24. Uvedl, že není schopen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč ani náklady zastoupení advokátem, žádal prominutí zaplacení těchto částek. Žalobce dále uplatnil námitku podjatosti proti soudcům Nejvyššího správního soudu „Vlašin a spol.“, kteří podle něj legalizovali podvody, kryli zločiny komunismu.

Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 15. 8. 2012, č. j. 3 As 35/2012 – 24, ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Námitka podjatosti uplatněná v podání žalobce ze dne 28. 8. 2012 nebyla postupem podle § 8 odst. 5 s. ř. s. předložena k rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího správního soudu, neboť v řízení o kasační stížnosti již byla námitka podjatosti žalobce téhož obsahu posouzena 8. senátem Nejvyššího správního soudu jako nedůvodná.

Co se týče žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro podání ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, č. j. 3 As 35/2012 – 24, Nejvyšší správní soud připomíná, že již v uvedeném usnesení vyrozuměl žalobce o tom, že rozhodování o ustanovení advokáta pro podání ústavní stížnosti není v pravomoci Nejvyššího správního soudu. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, o této žádosti žalobce již nerozhodoval. Žalobce se může s žádostí o určení advokáta pro řízení o ústavní stížnosti obrátit na Českou advokátní komoru podle § 18 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Nejvyšší správní soud nerozhodoval ani o opětovné žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, neboť důvod, pro který nebylo této žádosti žalobce usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, č. j. 3 As 35/2012 – 24, vyhověno, tj. zjevná neúspěšnost kasační stížnosti, stále trvá.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. 3 As 35/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies