12 Ksz 9/2012 - 41

13. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Skutková podstata kárného provinění státního zástupce je naplněna, jestliže státní zástupce v rozporu se zásadou postupovat svědomitě a bez zbytečných průtahů podle § 24 odst. 1 věty první zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, byl zaviněně dlouhodobě nečinný a přes opakované podněty oznamovatelky nepřezkoumal postup policejního orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.09.2012, čj. 12 Ksz 9/2012 - 41)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v ústním jednání konaném dne 13. 9. 2012 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. ve věci návrhu okresního státního zástupce v Českých Budějovicích, ze dne 30. března 2012, sp. zn. SPR 101/2012, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státní zástupkyně JUDr. J. K., státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích,

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

JUDr. J. K., nar. X

státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích

je vinna, že

v rozporu s povinností postupovat svědomitě a bez zbytečných průtahů stanovenou v § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v postavení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, konala pod sp. zn. ZN 10430/2010 přezkum postupu ve věci vedené u Policie ČR pod č. j. KRPC-17390/Čj-2010-020120, přičemž následně po žádosti oznamovatelky dne 12. 10. 2010 dne 18. 10. 2010 vyžádala příslušný spis Policie České republiky a přestože jej dne 1. 11. 2010 obdržela, zůstala nečinná a podnětem oznamovatelky se nezabývala, ačkoliv oznamovatelka 22. 8. 2011 písemně požádala o sdělení, v jakém stavu se nachází šetření jejího podnětu, a přezkum postupu Policie České republiky a vyrozumění oznamovatelce učinila až 24. 1. 2012, poté, co se oznamovatelka dne 24. 1. 2012 obrátila na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích se žádostí o odstranění průtahů,

tedy

zaviněně porušila povinnosti státního zástupce,

čímž spáchala

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Za to se jí ukládá

kárné opatření podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

důtka.

Odůvodnění :

Dne 30. 3. 2012 pod sp. zn. SPR 101/2012 podal okresní státní zástupce v Českých Budějovicích návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státní zástupkyně JUDr. J. K., státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích. Navrhovatel klade kárně obviněné za vinu, že „jako státní zástupkyně, které na podkladě žádosti oznamovatelky S. A., učiněné jmenovanou dne 12. 10. 2010 na Okresním státním zastupitelství do protokolu sepsaného právní čekatelkou Mgr. Z. Ř., konala pod sp. zn. ZN 10430/2010 přezkum postupu policejního orgánu ve věci vedené u Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Obvodního oddělení PČR Týn nad Vltavou č.j. KRPC – 17390 / Čj – 2010 – 020120, přičemž toliko  dne 18. 10. 2010 vyžádala příslušný spisový materiál Policie ČR a přesto, že jej dne 1. 11. 2010 obdržela, zůstala poté ve věci nečinná a podnětem oznamovatelky se dále nezabývala a to přesto, že ta státní zástupkyni dne 22. 8. 2011 písemně požádala o sdělení, v jakém stavu se nachází šetření jejího podnětu, když nakonec státní zástupkyně provedla prověření věci a vyrozumění oznamovatelky až poté, co se oznamovatelka dne 24. 1. 2012 obrátila na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích se žádostí o odstranění průtahů ze strany státní zástupkyně. “

Podle navrhovatele státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích JUDr. J. K. při prověřování postupu policejního orgánu vedeného na Okresním státním zastupitelství v Českých Budějovicích pod sp. zn. ZN 10430/2010 zůstala po delší dobu nečinná. Dne 18. 10. 2010 na základě žádosti o přezkum postupu policejního orgánu, kterého se domáhala v protokole sepsaném se S. A. na Okresním státním zastupitelství v Českých Budějovicích dne 12. 10. 2010, vyžádala kárně obviněná příslušný spisový materiál u útvarů Policie České republiky, i na Magistrátu České Budějovice. Poté však kárně obviněná neprovedla přezkum, ani řádným způsobem nevyrozuměla oznamovatelku o svém postupu. Neučinila tak ani poté, co oznamovatelka ji dne 22. 8. 2011 písemně požádala o sdělení, jak bylo s jejím podáním naloženo. Přezkum postupu policejního orgánu a vyrozumění oznamovatelky pak provedla až dne 24. 1. 2012, kdy byl k podnětu paní S. A. ve věci zaveden dohled Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

Za uvedené jednání navrhl kárný navrhovatel uložit kárné opatření snížení platu o 10% na dobu 2 měsíců. Subjektivní i objektivní lhůtu podle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, považuje kárný navrhovatel za zachovanou (aniž by specifikoval ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., kdy se dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu).

Kárný navrhovatel navrhl provést důkaz dozorovým spisem Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích sp. zn. ZN 10430/2010 a spisy Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, sp. zn. KRPC 17390/ČJ – 2010 – 020120, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odboru vnitřní kontroly, sp. zn. KRPC – 33214/ČJ – 2010 – 0201UO-U, Krajského ředitelství Jihočeského kraje, obvodní oddělení České Budějovice, sp. zn. KRPC – 32885 – 12/PŘ – 2010- 020110, přestupkového spisu Magistrátu města České Budějovice, č. j. 4494/2010.

Kárně obviněná se ke kárnému návrhu do dne konání ústního jednání nevyjádřila. Nejvyšší správní soud jako soud kárný vyžádal u krajského státního zástupce v Českých Budějovicích pracovní hodnocení kárně obviněné, které je založeno na č. l. 16 soudního spisu. K žádosti kárného soudu předložil kárný navrhovatel přehled pracovního zatížení státních zástupců Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011, tedy za období, v němž převážně trvala tvrzená nečinnost kárně obviněné. Ústní jednání se konalo dne 13. 9. 2012 za přítomnosti kárného navrhovatele a kárně obviněné. O konání ústního jednání byl vyrozuměn rovněž ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce.

Kárný návrh byl podán osobou k tomu oprávněnou podle § 8 odst. 5 písm. d) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Objektivní lhůta k podání kárného návrhu je zachována, neboť namítaná nečinnost kárně obviněné trvala od října 2010 do ledna 2012. K otázce zachování subjektivní šestiměsíční lhůty pro podání kárného návrhu, která počíná běžet podle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, a které jsou rozhodné pro podání návrhu, zjistil kárný soud z č. l. 18 dozorového spisu ZN 10430/2010, že o rozhodných skutečnostech se kárný navrhovatel dozvěděl ze žádosti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích č. j. KZN 356/2012 - 4 ze dne 24. 1. 2012 o zapůjčení dozorového spisu za účelem dohledu nadřízeného státního zastupitelství. Tato žádost byla doručena na Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích dne 25. 1. 2012; kárný navrhovatel na tuto žádost reagoval přípisem dne 31. 1. 2012; kárný návrh podal dne 5. 4. 2012. Kárný soud má proto za to, že subjektivní lhůta kárného navrhovatele podle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., je zachována.

Důkazy kárný soud hodnotil jednotlivě i v jejich souhrnu a dospěl k těmto skutkovým závěrům:

Dne 12. 10. 2010 byl na Okresním státním zastupitelství v Českých Budějovicích sepsán protokol za účasti oznamovatelky S. A., Mgr. Z. Ř., právní čekatelky, a J. B., zapisovatelky, jehož předmětem je podnět na prošetření postupu Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje a postupu Magistrátu České Budějovice ve věci oznámení S. A. ze dne 18. 3. 2010, č. j. KRPC-17390-1/ČJ-2010-020110, ohledně uvádění nepravdivých skutečností na webových stránkách www.nejlepsipizzavemeste.cz. Žádostmi ze dne 18. 10. postupně požádala kárně obviněná o předložení spisů potřebných k provedení přezkumu – jednalo se o spis Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodního oddělení Týn nad Vltavou, sp. zn. KRPC-17390/ČJ-2010-020120, spisy Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, sp. zn. KRPC 33214/ČJ-2010-020066, sp. zn. KRPC 47995/ČJ-2010-020066, KRPC-55446/ČJ-2010-020066, spis Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení České Budějovice sp. zn. KRPC-32885/Př.-2010-020110, sp. zn. KRPC-30763/Př.-2010-0201UO-HK a spisový materiál Magistrátu města České Budějovice, správního odboru, oddělení přestupků, který byl tomuto správnímu orgánu postoupen pod sp. zn. KRPC-32885/Př.-2010-020110, příp. sp. zn. KRPC-30763/Př.-2010- 02001UO-HK.

Sdělením ze dne 18. 10. 2010, č. j. ZN 10430/2010 - 7 sdělila kárně obviněná oznamovatelce S. A., že si vyžádala příslušné spisové materiály, a že po jejich obdržení zaujme ve věci stanovisko.

Vyžádané spisy byly předloženy státnímu zastupitelství postupně: Magistrát města České Budějovice předložil dne 22. 10. 2010 přestupkový spis sp. zn. 4494/2010, dne 29. 10. 2010 byl předložen spis Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, územního odboru České Budějovice sp. zn. KRPC-30763/PŘ-2010-0201UO-HK, jehož součástí je spisový materiál sp. zn. KRPC-17390/ČJ-2010-020120, a téhož dne i spisy Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Obvodního oddělení České Budějovice sp. zn. KRPC-32885/Př-2010-020110, sp. zn. KRPC-30763/Př-2010-0201UO-HK, dne 1. 11. 2010 předložilo Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, odbor vnitřní kontroly, spisy sp. zn. KRPC-33214/ČJ-2010-0201UO-U, sp. zn. KRPC-47955/ČJ-2010-020066-Z, č. j. KRPC-55446/ČJ-2010-020066-S (č. l. 13 dozorového spisu).

Oznamovatelka S. A. dne 22. 8. 2011 požádala Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích – k rukám kárně obviněné - o vyrozumění o výsledku šetření, oznamovatelka přitom poukázala na to, že byla kárně obviněnou již 18. 10. 2010 vyrozuměna, že po obdržení spisového materiálu zaujme kárně obviněná ve věci písemné stanovisko, přesto  do dne podání žádosti neměla o věci žádné další informace.

Přípisem ze dne 24. 1. 2012, č. j. ZN 10430/2010-15 kárně obviněná oznamovatelce sdělila, že po prostudování spisového materiálu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodního oddělení Týn nad Vltavou sp. zn. KRPC-17390/ČJ-2010-020120 (původně vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodního oddělení České Budějovice pod č. j. KRPC-30763/Př.-2010-0201UO-HK), spisových materiálů Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodního oddělení České Budějovice, sp. zn. KRPC-32885/Př.-2010-020110, spisových materiálů Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice sp. zn. KRPC-55446/ČJ-2010-020066 i přestupkového spisu Magistrátu města České Budějovice, správního odboru, oddělení přestupků, sp. zn. Spr. přest. 4494/2010 Mi, a po přezkoumání postupu policejních orgánů neshledala pochybení, neboť jednotlivé policejní orgány dostatečným způsobem zjistily skutkový stav, správně jej zhodnotily a na základě toho učinily odpovídající právní závěry, přičemž ke stejnému závěru dospěl i komisař Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odboru vnitřní kontroly České Budějovice, jenž postup podřízených složek Policie České republiky na základě stížnosti oznamovatelky prošetřil. Kárně obviněná státní zástupkyně oznamovatelce rovněž sdělila, že postup Magistrátu města, správního odboru, oddělení přestupků České Budějovice, který přestupkovou věc podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., odložil, jí nepříslušelo přezkoumávat. Z těchto důvodů kárně obviněná žádné opatření nepřijala.

Kárně obviněná se ve vyrozumění oznamovatelce též omluvila za opožděné zaslání vyrozumění o způsobu vyřízení věci, neboť ač postup policejních orgánů přezkoumala již v předchozí době, pro ucelený náhled na věc se seznamovala s věcmi týkající se L. V. dozorovanými státním zastupitelstvím, a poté opomněla oznamovatelku informovat o způsobu vyřízení věci při velkém pracovním vytížení i v důsledku nepřítomnosti v práci. Obdobně se kárně obviněná vyjádřila ve zprávě ze dne 24. 1. 2012, č. j. ZN 10430/2010-17, adresované pro navrhovatele.

Dozorový spis dále obsahuje na č. l. 18 přípis Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2012, č. j. KZN 356/2012-4, jímž státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích JUDr. M. V. sděluje Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích, že na krajské státní zastupitelství bylo doručeno podání S. A., které bylo (prozatím) vyhodnoceno krajským státním zastupitelstvím jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

Kopie podání paní S. A. ze dne 23. 1. 2012 určeného k rukám krajského státního zástupce v Českých Budějovicích je založeno na č. l. 19 dozorového spisu. Jeho obsahem je pro kárné řízení podstatné sdělení, že dne 18. 10. 2010 kárně obviněná oznamovatelce sdělila, že po obdržení spisového materiálu Policie České republiky zaujme ve věci stanovisko, a poté, co zůstala bez odpovědi i žádost oznamovatelky S. A. ke kárně obviněné ze dne 22. 8. 2011, požádala oznamovatelka o odpověď Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích.

Kárný navrhovatel dozorový spis poté 31. 1. 2012 předložil krajskému státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích (č. l. 20) spolu s vyjádřením kárně obviněné (č. l. 21), která stručně přiznala průtahy ve věci s tím, že postup policejních orgánů přezkoumala již v předchozí době, pro ucelený náhled na věc se seznamovala s dalšími věcmi L. V., a protože musela přednostně vyřídit jiné věci, předmětnou věc odložila a o způsobu vyřízení opomněla informovat oznamovatelku při velkém pracovním vytížení i v důsledku nepřítomnosti v práci.

Sdělením č. j. KZN 356/2012-13 ze dne 9. 2. 2012 (založeno na č. l. 22 dozorového spisu sp. zn. ZN 10430/2010) je ze strany Krajského státního zastupitelství konstatováno zjištění průtahů ve věci a navrženo přijetí opatření v rámci kárné pravomoci okresního státního zástupce v Českých Budějovicích.

Z pracovního hodnocení kárně obviněné kárný soud zjistil, že JUDr. K. je dlouholetou státní zástupkyní, působící u prokuratury resp. státního zastupitelství od roku 1979. Krajský státní zástupce v Českých Budějovicích hodnotí kárně obviněnou jako spolehlivou a ve většině případů i velmi pečlivou pracovnici, která přidělenou agendu zpracovává kvalitně a zpravidla v odpovídajících lhůtách. U soudních jednání vystupuje věcně a s dostatečným důrazem a znalostí projednávaných věcí, její žaloby, návrhy na potrestání, případně opravné prostředky mají dobrou právní i věcnou úroveň. Kárně obviněná dozor v trestním řízení vykonává důsledně a pečlivě, žije bezúhonným občanským životem. Dne 19. 3. 2010 jí však byla okresním státním zástupcem v Českých Budějovicích JUDr. J. R. v rámci jeho pravomoci uložena dle ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, výtka pro průtah v trestním řízení.

Z hlediska pracovního zatížení kárně obviněné kárný soud zjistil, že v roce 2010 napadlo kárně obviněné 682 věcí, z 15 ostatních státních zástupců Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích jednomu státnímu zástupci napadl shodný počet věcí, 3 státní zástupci měli celková nápad věcí vyšší (689-736), kárně obviněná zpracovala 58 obžalob (8 státních zástupců zpracovalo vyšší počet), 68 návrhů na potrestání (2. nejvyšší počet), účastnila se 128 hlavních líčení (5. nejvyšší počet) a 81 veřejných zasedání (9. nejvyšší počet).

V roce 2011 napadlo kárně obviněné 652 věcí, z 14 ostatních státních zástupců měl jeden stejný nápad a jeden vyšší nápad (654 věcí). Kárně obviněná zpracovala 69 obžalob (nejvyšší počet), 62 návrhů na potrestání (5. nejvyšší počet), účastnila se 151 hlavních líčení (nejvyšší počet), a 91 veřejných zasedání (8. nejvyšší počet).

Ve své výpovědi před kárným senátem kárně obviněná poukázala na své vysoké pracovní zatížení jak v rámci Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, tak ve srovnání se státními zástupci v obvodu krajského státního zastupitelství, k tomu předložila kárnému senátu údaje o pracovním zatížení jednotlivých okresních státních zastupitelství.

Jednání kárně obviněné, jak bylo popsáno v kárném návrhu, bylo ve stěžejních rysech prokázáno.

Po sepsání podnětu do protokolu na Okresním státním zastupitelství neprodleně kárně obviněná požádala o zapůjčení potřebného spisového materiálu, který jí byl v úplnosti předložen dnem 1. 11. 2010. Od tohoto dne dozorový spis sp. zn. ZN 10430/2010 již neposkytuje záznamy o dalším postupu kárně obviněné, a to až do dne 22. 8. 2011, kdy oznamovatelka S. A. kárně obviněnou požádala o vyrozumění o postupu ve věci; ovšem také v tomto případě kárně obviněná zůstala nečinná. Kárně obviněná oznamovatelku vyrozuměla o výsledku šetření až přípisem ze dne 24. 1. 2012, č. j. ZN 10430/2010-17.

O podnětu byl na Okresním státním zastupitelství v Českých Budějovicích sepsán protokol už dne 12. 10. 2010, vyrozumění o prošetření podnětu vyhotovila kárně obviněná až dne 24. 1. 2012, tedy přibližně o 15 měsíců později po sepsání protokolu; kárně obviněná průtahy ve věci nepopřela, jejich důvody spatřuje zejména ve velkém pracovním vytížení.

Skutkovou větu rozhodnutí kárný soud dílčím způsobem upravil tak, aby odpovídala zjištěním učiněným v průběhu ústního jednání. Totožnost skutku však zůstává nedotčena.

Z hlediska právní úvahy o naplnění znaků skutkové podstaty § 28 zákona o státním zastupitelství kárný soud uvážil následovně.

Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce (§ 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství).

Zásada rychlého a efektivního postupu je jednou ze základních zásad fungování orgánů činných v trestním řízení. Tato zásada obecně platí pro veškerou činnost státního zastupitelství (§ 2 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství), státnímu zástupci ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ukládá povinnost při výkonu funkce postupovat mimo jiné svědomitě a bez zbytečných průtahů.

Z povahy věci plyne, že má-li být přezkoumání postupu policejního orgánu včetně přijetí příslušných opatření efektivní, je především nezbytné, aby státní zástupce žádostí napadený postup přezkoumal v přiměřené lhůtě.

Ačkoliv kárně obviněná sdělila oznamovatelce i kárnému navrhovateli, že postup policejního orgánu přezkoumala již dříve a oznamovatelku pouze opomněla vyrozumět o způsobu vyřízení jejího podnětu, kárnému soudu z dokazování tato skutečnost nevyplynula - kromě výpovědi kárně obviněné pro tuto alternativu nic ze spisu nevypovídá. Z provedeného dokazování vyplynulo, že kárně obviněná nápravu zajistila až se značným časovým odstupem od podání oznamovatelky. Kárný soud ve vztahu k výroku o vině nemohl přihlédnout k tvrzenému značnému pracovnímu vytížení kárně obviněné, které ostatně shledal značným, ovšem za situace, kdy toto vytížení byl obdobné jako nejméně u několika dalších státních zástupců, nemohl je ve výroku o vině promítnout. Kárně obviněná jednala bezpochyby zaviněně, neboť výše uvedených povinností si mohla a musela být vědoma jako státní zástupce vykonávající svou funkci dlouhodobě, kárně obviněná musela vědět, že svou nečinností způsobí zejména porušení povinnosti konat odborně, svědomitě, odpovědně a bez zbytečných průtahů podle § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Státní zástupce je povinen při výkonu své funkce dodržovat své povinnosti vždy, byť by se mohlo jednat o zdánlivě bagatelní věc.

Při úvaze o kárném opatření kárný senát vzal plně v úvahu, že následkem dlouhodobé nečinnosti kárně obviněné bylo neefektivní prošetření postupu policejního orgánu, jehož se domáhala oznamovatelka. Kárný soud však rovněž přihlédl k sebereflexi kárně obviněné, která způsobené průtahy přiznala a omluvila se za ně i oznamovatelce, rovněž ke zcela pozitivnímu pracovnímu hodnocení i tomu, že Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích vykazuje v rámci kraje obecně vyšší nápad než jiné okresy. Kárný soud proto rozhodl o uložení kárného opatření ve formě důtky, neboť má za to, že závažnost kárného provinění je dána především délkou průtahu. Nevyhověl přesto návrhu na přísnější kárné opatření, neboť shledal polehčující okolnosti ve výši pracovního zatížení a pozitivním pracovním hodnocení kárně obviněné.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně kárného senátu ve věcech státních zástupců


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. 12 Ksz 9/2012 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies