12 Ksz 10/2012 - 41

13. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Jestliže byl státní zástupce postižen ve správním řízení za totožný skutek, jenž je mu kladen za vinu v kárném řízení, kárný senát při úvaze podle § 15 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, o dostatečnosti předchozího postihu za porušení povinností státního zástupce podle § 24 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, přihlédne rovněž k okolnostem, za nichž došlo k jednání kárně obviněného.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.09.2012, čj. 12 Ksz 10/2012 - 41)
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v ústním jednání konaném dne 13. 9. 2012 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. ve věci návrhu krajského státního zástupce v Českých Budějovicích, ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. 2 SPR 56/2012-1, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce JUDr. J. F., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích,

takto :

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

se zastavuje

řízení o kárné odpovědnosti

JUDr. J. F., nar. X, státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích, bytem N. P. 655, P.,

pro skutek, který spočíval v tom, že

„v rozporu s povinností státního zástupce uloženou v § 24 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění v pozdějších předpisů, vystříhat se ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv všeho, co by mohlo ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce, dne 6. 3. 2012 přibližně ve 12.30 hod. v Penny marketu v Prachaticích vzal z regálu 1 ks pytlíku s čokoládovými figurkami – beruškami v hodnotě 24,90 Kč a pytlík si dal do kapsy u bundy, prošel pokladnou, aniž by toto zboží zaplatil, přičemž následně byl vyzván pracovníkem bezpečnostní služby ABAS Ostrava M. L., aby nezaplacené zboží vyndal z kapsy a následoval ho  do kanceláře prodejny k projednání věci, kde s ním byl sepsán protokol o události a byli přivoláni strážnici Městské policie v Prachaticích“,

neboť postih ve správním řízení je dostačující.

Odůvodnění :

Dne 26. 4. 2012 navrhovatel, krajský státní zástupce v Českých Budějovicích, podal k Nejvyšším správnímu soudu jako soudu kárnému návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti JUDr. J. F., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích, v době podání návrhu náměstka okresního státního zástupce.

Navrhovatel kladl kárně obviněnému za vinu jednání uvedené ve výroku rozhodnutí.

Kárný navrhovatel jednání kárně obviněného navrhl prokázat obsahem spisového materiálu sp. zn. 6 SPR 1/2012. Kárný navrhovatel rovněž oznámil kárnému soudu, že kárně obviněný se písemně dne 12. 3. 2012 vzdal ministru spravedlnosti funkce náměstka vedoucího státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích, funkce náměstka tedy v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zanikla uplynutím měsíce dubna 2012. Jako kárné opatření navrhl kárný navrhovatel uložit snížení platu o 15% na dobu šesti měsíců.

Kárně obviněný se ke kárnému návrhu vyjádřil dnem 14. 5. 2012, a to přiloženým vyjádřením ze dne 8. 3. 2012, které sepsal již dříve k žádosti krajského státního zástupce v Českých Budějovicích JUDr. Petra Duška; kárně obviněný vyslovil nad celou věcí lítost. Ústní jednání se konalo dne 13. 9. 2012 za přítomnosti navrhovatele. O konání ústního jednání byl vyrozuměn rovněž ministr spravedlnosti, nejvyšší státní zástupce a okresní státní zástupce v Prachaticích.

Kárně obviněný se dne 24. 8. 2012 z ústního jednání omluvil pro čerpání dovolené mimo území České republiky s tím, že k věci se již vyjádřil a nemůže uvést jiné skutečnosti; kárně obviněný proto požádal o projednání věci bez jeho přítomnosti. Kárný soud proto vyslovil, že ústní jednání proběhne v nepřítomnosti kárně obviněného.

Subjektivní i objektivní lhůta pro podání kárného návrhu podle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, byla bezpochyby zachována, neboť skutek, který kárný navrhovatel klade za vinu kárně obviněnému, se měl stát dne 6. 3. 2012; kárný návrh byl podán už dne 26. 4. 2012.

Kárný soud provedl důkaz navrhovaným spisem Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích sp. zn. 6 SPR 1/2012 a dospěl k těmto skutkovým závěrům:

Ze záznamu Městské Policie v Prachaticích č. j. B/337/12 ze dne 8. 3. 2012 založeného na č. l. 2 spisu krajského státního zastupitelství vyplývá, že městská policie byla povolána dne 6. 3. 2012 v 12.29 hodin do prodejny Penny Market v Prachaticích, neboť se v místě nacházela osoba, která si vložila do kapsy u bundy sáček čokoládových figurek v hodnotě 24,90 Kč, aniž by je zaplatila; zjištěnou osobou byl kárně obviněný, opatřením k vyřešení skutečnosti bylo uložení blokové pokuty v nespecifikované výši.

Z protokolu o podání vysvětlení M. L., pracovníka ostrahy – bezpečnostní služby ABAS Ostrava ze dne 13. 3. 2012 (č. l. 4 spisu Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích sp. zn. 6 SPR 1/2012), který rovněž sepsal na místě v prodejně s kárně obviněným protokol o události (č. l. 8), a z protokolů o podání vysvětlení strážníků Městské policie J. L. a M. H. ze dne 15. 3. 2012 (č. l. 6 a 7 spisu Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích sp. zn. 6 SPR 1/2012) pro kárný senát vyplynulo, že kárně obviněný dne 6. 3. 2012 si v obchodě vložil do bundy bonbóny v později zjištěné hodnotě 24.90 Kč, které u pokladny v obchodě nezaplatil, následně byl zastaven pracovníkem bezpečnostní služby. Přibližně v 12.30 byla zavolána hlídka městské policie, která se na místo se dostavila přibližně za 10 minut. Strážníci zjistili totožnost kárně obviněného, který souhlasil s uložením blokové pokuty za spáchaný přestupek ve výši 400 Kč, kterou kárně obviněný na místě zaplatil.

Oba strážníci městské policie i pracovník bezpečnostní služby shodně popsali chování kárně obviněného jako zdrcené, roztržité, nicméně zcela slušné, kárně obviněný se za čin omlouval a vyjadřoval se, že neví, jak k celé situaci došlo.

Z vyjádření kárně obviněného pro kárného navrhovatele (č. l. 3 spisu) je pro projednávanou věc podstatné, že kárně obviněný potvrdil, že při nákupu v obchodu Penny Market v Prachaticích zboží (balíček bonbónů v hodnotě přibližně 24 Kč) vložil do kapsy od bundy a následně je u pokladny nezaplatil, (ačkoli ostatní nákup uhradil), na což byl poté ostrahou upozorněn, byl vyzván k odchodu do provozních prostor, kde byl poté sepsán o celé události záznam a uložena bloková pokuta ve výši 400 Kč. Kárně obviněný poukázal na své rozrušení a nekoncentrovanost, které dle jeho vyjádření bylo způsobeno tím, že v jeho rodině se narodilo dítě, kárně obviněný se stará o těžce invalidní manželku, jejíž zdravotní stav jej dlouho době traumatizuje, manželku se v její situaci snaží plně podporovat a veškerý mimopracovní čas věnuje péči o ni a o chod domácnosti, aby usnadnil její životní situaci.

Nad rámec potřebného dokazování kárný soud provedl důkaz přípisem pracovníků odboru 03 – Pátrání a dohledu Celního ředitelství v Českých Budějovicích adresovaný kárnému navrhovateli, který je založen ve spisu sp. zn. 6 SPR 1/2012, na č. l. 9, a kterým podepsaní vyjádřili svou podporu kárně obviněnému ve věci. Popisují jej jako zásadového člověka stojícího na straně práva, jsou přesvědčení, že se z jeho strany nejednalo o úmyslné jednání či dokonce se zištnou pohnutkou; podle názoru podepsaných jednal kárně obviněný v roztržitosti vlivem únavy z dlouhodobé psychické zátěže.

Na základě dokazování kárnému soudu jednoznačně vyplynulo, že se skutek stal tak, jak je kárně obviněnému kladeno za vinu v kárném návrhu. Kárně obviněný se k činu doznal, několikrát vyjádřil nad činem svou lítost. Jeho jednání bylo projednáno Městskou policií v Prachaticích, zaplatil blokovou pokutu.

Ustanovení § 15 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů řeší vztah souběhu správního řízení a kárného řízení za totéž jednání tak, že požaduje po senátu, aby v případě, že již proběhlo správní řízení pro tentýž skutek, posoudil, zda postih je dostačující.

Kárný senát především nemá pochyb o tom, že v projednávané věci se jedná o totožný skutek, za nějž byl kárně obviněný stižen blokovou pokutou ve výši 400 Kč.

Jakkoli kárný senát ve své judikatuře klade důvěru v činnost státního zastupitelství, která tvoří chráněný zájem v kárném řízení o kárné odpovědnosti státních zástupců, na jedno nejvyšších míst svých úvah o kárné odpovědnosti, došel v projednávané věci k závěru, že postih udělený ve správním řízení je postačující. Kárný senát přihlédl k okolnostem, za nichž k jednání došlo, k psychickému stavu kárně obviněného i ke sdělení nezaujatých osob, pracovníků Celního ředitelství, kteří kárně obviněného státního zástupce vnímají jako člověka pevných zásad, který se v průběhu své profesní kariéry těmto zásadám nezpronevěřil. Kárný senát nemůže odhlédnout od těžkostí osobního života, které se nevyhýbají ani státním zástupcům a kterým musí kárně obviněný čelit a které za souhry určitých okolností mohou vést ke zcela nepředvídatelným dějům.

Z uvedených důvodů se kárný senát rozhodl aplikovat pravidlo předvídané § 15 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně kárného senátu ve věcech státních zástupců


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. 12 Ksz 10/2012 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies