7 As 108/2012 - 31

13. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Obec Moravany, se sídlem Střední 29, Moravany, zastoupena JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Těsnohlídkova 9, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: MOOD International, s. r. o., se sídlem Šoustalova 45, Brno, zastoupena JUDr. Zdeňkem Daňhelem, advokátem se sídlem Těsnohlídkova 9, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2012, č. j. 31 A 12/2010 - 163,

takto : I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Radka Ondruše, advokáta se sídlem Těsnohlídkova 9, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2012, č. j. 31 A 12/2010 - 163, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 12. 2009, č. j. JMK 164534/2009, sp. zn. S-JMK 138921/2009/OÚPSŘ, jímž bylo zamítnuto jako nepřípustné odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Městského úřadu Šlapanice, stavebního úřadu, ze dne 10. 9. 2009, č. j. OV/33564-09/1715-2009/KLU, o povolení předčasného užívání stavby „sídlo firmy MOOD a tlg. Centrum“.

V průběhu řízení o kasační stížnosti podáním ze dne 10. 9. 2012 vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět a požádala o vrácení soudního poplatku.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoba zúčastněná na řízení nemá na základě ust. § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost.

Jelikož řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti sníženého o 1.000 Kč, tj. ve výši 4.000 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. 7 As 108/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies