Nad 74/2012 - 35

13. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

V případě rozhodnutí ředitele inspektorátu České obchodní inspekce o správním deliktu je třeba za správní orgán prvního stupně považovat příslušný inspektorát České obchodní inspekce; o odvolání rozhoduje ústřední ředitel České obchodní inspekce (§ 12 odst. 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). K řízení o žalobě proti těmto rozhodnutím je tedy v souladu s § 7 odst. 2 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2012 místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo daného inspektorátu České obchodní inspekce, který rozhodoval v prvním stupni.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.09.2012, čj. Nad 74/2012 - 35)
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: PENA beauty s.r.o., se sídlem Medkova 1310, Hradec Králové, zastoupený JUDr. Ing. Jiřím Klavíkem, advokátem se sídlem Havlíčkova 99, Chrudim, proti žalovanému: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ústředního ředitele České obchodní inspekce ze dne 10. 11. 2011, č. j. ČOI 105279/11/O100/2700/11/Chl/Št, o nesouhlasu Krajského soudu v Hradci Králové s postoupením této věci Městským soudem v Praze,

takto :

K řízení je místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění :

Dne 3. 1. 2012 byla u Městského soudu v Praze podána žaloba, kterou se žalobce domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí, jímž ústřední ředitel České obchodní inspekce k odvolání žalobce změnil rozhodnutí ředitele Královéhradeckého a Pardubického inspektorátu České obchodní inspekce ze dne 17. 2. 2011, č. j. R 0369/2711, jímž byla žalobci uložena pokuta za správní delikt podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o pohonných hmotách“), tak, že nahradil slova „v platném znění“ slovy „ve znění účinném v době, kdy byl správní delikt spáchán“, a ve zbytku odvoláním napadené rozhodnutí potvrdil.

Usnesením ze dne 17. 1. 2012, č. j. 6 A 3/2012 – 9, Městský soud v Praze věc postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové. Jako důvod postoupení uvedl, že podle § 7 odst. 2 s. ř. s. je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Vzhledem k tomu, že sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, tj. Královéhradeckého a Pardubického inspektorátu České obchodní inspekce, je v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, postoupil městský soud podle § 7 odst. 5 s. ř. s. věc tomuto soudu.

Krajský soud v Hradci Králové s postoupením věci nesouhlasil a dne 5. 9. 2012 předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti podle § 7 odst. 5 s. ř. s. Podle názoru Krajského soudu v Hradci Králové je příslušným k projednání a rozhodnutí věci Městský soud v Praze, neboť Královéhradecký a Pardubický inspektorát považuje Krajský soud v Hradci Králové za pouhou organizační součást České obchodní inspekce se sídlem v Praze (§ 1 odst. 1 a 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o České obchodní inspekci“), tento útvar tedy není vybaven rozhodovacími pravomocemi tak, aby na něj bylo možno hledět jako na samostatný správní úřad.

Nejvyšší správní soud se s názorem Krajského soudu v Hradci Králové neztotožňuje.

Podle § 1 odst. 1 zákona o České obchodní inspekci je Česká obchodní inspekce orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty. Podle § 1 odst. 2 zákona o České obchodní inspekci je v čele České obchodní inspekce ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel. Podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pohonných hmotách projednává ředitel inspektorátu České obchodní inspekce v prvním stupni mj. správní delikty podle § 9 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Podle § 12 odst. 2 zákona o České obchodní inspekci rozhoduje o odvolání proti uložení pokuty ústřední ředitel.

Z uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že jednotlivé oblastní inspektoráty jsou sice organizačně začleněny v rámci České obchodní inspekce, mají však prostřednictvím svých ředitelů samostatnou rozhodovací pravomoc jako správní orgány prvního stupně, a to mj. při ukládání pokut za některé správní delikty podle zákona o pohonných hmotách. K řízení o odvolání proti jejich rozhodnutí není funkčně příslušné přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale nejblíže nadřízený správní orgán, jímž je ústřední inspektorát České obchodní inspekce, který rozhoduje prostřednictvím ústředního ředitele České obchodní inspekce (k tomu srov. již usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2012, č. j. Na 61/2012 - 7).

Ze všech popsaných důvodů Nejvyšší správní soud neshledal nesouhlas Krajského soudu v Hradci Králové s postoupením věci důvodným, proto Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 7 odst. 5 s. ř. s. tak, že k řízení je místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. Nad 74/2012 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies