12 Ksz 1/2012 - 204

12. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Jiřího Hajdy, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. dne 12. 9. 2012 ve věci návrhu ministra spravedlnosti zastoupeného JUDr. Hanou Marvanovou, advokátkou, se sídlem Újezd 19, Praha 1, ze dne 9. ledna 2012, č. j. 7/2012-OJ-SZ/3, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce JUDr. L. L., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

se zastavuje

řízení o kárné odpovědnosti

JUDr. L. L., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, nar. X,

zahájené na návrh ministra spravedlnosti

zastoupeného JUDr. Hanou Marvanovou, advokátkou, se sídlem Újezd 19, Praha 1, ze dne 9. ledna 2012, č. j. 7/2012-OJ- SZ/3, pro skutek spočívající v tom, že

„v rozporu s povinností státního zástupce postupovat při výkonu své funkce odborně svědomitě, odpovědně a bez zbytečných průtahů uloženou v § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství , a v rozporu s povinností státního zástupce vystříhat se při výkonu funkce všeho, co by mohlo o dodržování citovaných povinností vzbuzovat důvodné pochybnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce uloženou v § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství, na základě žádosti o právní pomoc švýcarského Úřadu federálních vyšetřujících soudců ze dne 26. 5. 2010, č. j. VU.2009.5 MPC/EAII/0400336.LL A, aby se Česká republika vyjádřila, zda se připojí jako poškozený k trestnímu řízení vedenému ve Švýcarsku v souvislosti s privatizací Mostecké uhelné společnosti, a.s., a ačkoliv věděl, že orgánem příslušným k připojení se s nárokem na náhradu škody k cizozemskému trestnímu řízení je Ministerstvo financí České republiky, neinformoval Ministerstvo financí České republiky o možnosti připojit se k tomuto trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, a neučinil tak ani po opakovaných výzvách švýcarské strany ze dnů 14. 6. 2010, 14. 7. 2010 a 13. 8. 2010, čímž zavinil průtahy při předání tohoto poznatku o možném nároku České republiky na náhradu škody Ministerstvu financí České republiky, které mohly vést až ke zmaření možnosti případný nárok účinně uplatnit a které u švýcarských justičních orgánů i u občanů České republiky vyvolaly pochybnosti o skutečném zájmu a schopnosti státních orgánů České republiky včetně státního zastupitelství využít právních prostředků k náhradě škody způsobené na majetku státu; tyto průtahy trvaly až do doby, než byl JUDr. L. L. dne 19. 4. 2011 doručen pokyn ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního zastupitelství podle ustanovení § 12d zákona o státním zastupitelství, aby o možnosti připojit se k trestnímu řízení vedenému ve Švýcarsku neprodleně informoval Ministerstvo financí České republiky, a to postoupením uvedené žádosti,“

neboť návrh na zahájení řízení byl vzat zpět.

Odůvodnění :

Dne 9. 1. 2012 podal ministr spravedlnosti návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce JUDr. L. L., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Navrhovatel mu v návrhu na zahájení řízení kladl za vinu skutek dle výroku tohoto rozhodnutí.

Dne 12. 9. 2012 navrhovatel prostřednictvím zástupkyně Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělil, že kárný návrh proti shora jmenovanému státnímu zástupci bere zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastaví senát řízení tehdy, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Protože tato situace nastala, kárný senát řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2012

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně kárného senátu ve věcech státních zástupců


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 12 Ksz 1/2012 - 204, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies