6 Azs 11/2012 - 72

12. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: K. A., zastoupen Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2011, č. j. OAM - 122/LE - BE02 - PA03 - 2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2011, č. j. 49 Az 43/2011 - 48, o přiznání náhrady hotových výdajů ustanovenému zástupci žalobce,

takto:

Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. et Mgr. Markovi Čechovskému, se přiznává náhrada hotových výdajů v částce 2747 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. 6. 2012, č. j. 6 Azs 11/2012 - 46, Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost žalobce pro nepřijatelnost. Žalobci byl pro řízení o kasační stížnosti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2012, č. j. 6 Azs 11/2012 - 17, ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti Mgr. et Mgr. Marek Čechovský, advokát.

Ustanovený zástupce stěžovatele mimo jiné též žádal náhradu hotových výdajů ve smyslu ust. § 13 odst. 4 advokátního tarifu za cestu z Prahy do Brna a zpět kvůli studiu spisu u Nejvyššího správního soudu a vyčíslil ji ve výši 2784 Kč „dle zákona č. 119/1992 Sb.“. Jelikož toto vyúčtování neobsahovalo po drobné vyčíslení jednotlivých položek, ze kterých ustanovený zástupce stěžovatele výši náhrady hotových výdajů dovozoval, a odkazovalo na neplatný právní předpis, vyzval jej Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 21. 6. 2012, č. j. 6 Azs 11/2012 - 43, aby obratem po doručení přípisu konkretizoval jednotlivé položky, ze kterých odvozuje výši náhrady hotových výdajů, a to v souladu platnou právní úpravou provedenou zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhláškou č. 429/2011 Sb. Pro případ, že k cestě použil motorové vozidlo, vyzval soud zástupce stěžovatele, aby doložil kopii velkého technického průkazu pro určení spotřeby automobilu. Zároveň soud upozornil zástupce stěžovatele, že bez sdělení požadovaných údajů nebude možné náhradu hotových výdajů přiznat.

Ustanovený zástupce stěžovatele však na tuto výzvu soudu až do dne vydání rozhodnutí ve věci nereagoval a potřebné údaje neupřesnil a nedoložil.

Podáním ze dne 29. 6. 2012 ustanovený zástupce žalobce zaslal soudu fotokopii osvědčení o registraci vozidla, kterého použil k předmětné cestě. V tomto podání též uvedl, že vyúčtování je v agendě jeho asistentky, která čerpá dovolenou a že částka bude konkretizována dalším podáním.

Podáním ze dne 10. 7. 2012 ustanovený zástupce žalobce soudu sdělil, že částka 2784 Kč je vypočtena z koeficientu 6 Kč/km. Výpočet tohoto koeficientu vychází z průměrné spotřeby osobního automobilu 6,66 l/100 km a průměrné ceny pohonných hmot 34,70 Kč/l, s osobním automobilem byla ujeta celková vzdálenost 464 km (Praha - Brno a zpět).

Nejvyšší správní soud z osvědčení o registraci vozidla předloženého ustanoveným zástupcem žalobce zjistil, že průměrná spotřeba vozidla je 6,4 l/100 km (nikoliv tedy 6,66 l/100 km). Průměrná cena pohonných hmot podle § 4 písm. c) vyhlášky č. 429/2011 Sb. je u motorové nafty 34,70 Kč, sazba základní náhrady za 1 km jízdy je podle § 1 písm. b) vyhlášky č. 429/2011 Sb. u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Celkově tedy podle údajů uvedených ustanoveným zástupcem žalobce a podle vyhlášky č. 429/2011 Sb. přísluší ustanovenému zástupci žalobce náhrada hotových výdajů ve výši 2747 Kč.

Nejvyšší správní soud proto přiznal ustanovenému zástupci žalobce náhradu hotových výdajů ve výši 2747 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 6 Azs 11/2012 - 72, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies