5 Aps 3/2012 - 31

06. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2012, č. j. 10 Na 6/2012 - 6,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 31. 1. 2012 došlo Krajskému soudu v Českých Budějovicích podání žalobce, jímž napadl postup předsedy Okresního soudu v Českých Budějovicích a justiční stráže související s kontrolní a preventivní činností při vstupech žalobce do budovy soudu. Ve svém podání žalobce konkrétně uváděl, že předseda Okresního soudu v Českých Budějovicích dal justiční stráži takové pokyny, na základě kterých jsou od žalobce při vstupu do budovy okresního soudu vyžadovány nadstandardní povinnosti, žalobce např. musí odkládat všechny kovové předměty, pepřový sprej i sprej intimní, předkládat doklad totožnosti v případě uložení takových předmětů do úschovy, dále pak žalobce musí strpět doprovod příslušníky justiční stráže při pohybu po budově soudu apod.

Uvedené podání krajský soud předběžně vyhodnotil jako žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, přičemž konstatoval, že toto podání trpí vadami, neboť nesplňuje povinné náležitosti žaloby podle § 84 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Usnesením ze dne 13. 2. 2012, č. j. 10 Na 6/2012 - 2, proto vyzval žalobce, aby vady předmětného podání odstranil, přičemž jej podrobně instruoval, jakým způsobem tak učinit, resp. žalobci uložil, aby ve stanovené lhůtě označil předmětný zásah žalovaného, proti němuž se domáhá ochrany, dále aby vylíčil rozhodné skutečnosti a označil důkazy, jichž se dovolává, a konečně aby navrhl výrok rozsudku. Současně krajský soud žalobce poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Žalobce nicméně na uvedené usnesení krajského soudu nijak nereagoval. Krajský soud proto v záhlaví označeným usnesením žalobu odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (stěžovatel) dne 28. 3. 2012 kasační stížnost. Současně s jejím podáním však neuhradil soudní poplatek a nedoložil povinné zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 12. 4. 2012, č. j. 5 Aps 3/2012 - 4, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč a dále aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení téhož usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel v reakci na tuto výzvu podáním ze dne 18. 4. 2012 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 1. 8. 2012, č. j. 5 Aps 3/2012 - 23, Nejvyšší správní soud stěžovatele v souladu s § 36 odst. 3 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, částečně osvobodil od soudního poplatku za kasační stížnost do výše 4800 Kč a současně mu uložil zaplatit zbývající část poplatku ve výši 200 Kč. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení, jímž byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku, bylo stěžovateli řádně doručeno dne 27. 8. 2012. Lhůta pro uhrazení poplatku uplynula dne 3. 9. 2012.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 1. 8. 2012, č. j. 5 Aps 3/2012 - 23, ani později zbývající část poplatku za kasační stížnost ve výši 200 Kč neuhradil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení zastaveno, nemá dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, sp. zn. 5 Aps 3/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies