16 Kss 4/2012 - 20

06. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném jednání dne 6. 9. 2012 v právní věci kárné žalobkyně: předsedkyně Nejvyššího soudu, proti kárně obviněné: JUDr. Z. D., předsedkyně Okresního soudu v Liberci, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 10. 4. 2012, č. j. S 510/2009,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem předsedkyně Nejvyššího soudu („kárná žalobkyně“), doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 4. 2012, bylo zahájeno kárné řízení s předsedkyní Okresního soudu v Liberci JUDr. Z. D. Tento návrh byl odůvodněn tím, že JUDr. D. poté, co jí byl předsedkyní Nejvyššího soudu postoupen podnět Spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun k zahájení kárného řízení proti soudci Mgr. R. S. pro jeho nevhodné chování při hlavním líčení konaném dne 29. 11. 2011 ve věci vedené pod sp. zn. 6 T 165/2011, tento podnět řádně neprošetřila a snažila se provinění jmenovaného soudce ve svém vyjádření ze dne 18. 1. 2012 zakrýt a bagatelizovat tím, že v rozporu se skutečností zjevnou ze zvukového záznamu z hlavního líčení uvedla, že „ze zvukového záznamu je zřejmé, že soudce nekřičel ani na jednání obžalované nereagoval neadekvátně“, a že „ze zvukového záznamu je dále patrno, že soudce reagoval zcela klidně, bez doprovodných emočních poznámek“. To vše za situace, kdy Mgr. S. již byla za nevhodné chování při jednání soudu udělena dne 25. 10. 2010 výtka, přičemž teprve poté, co byla předsedkyní Nejvyššího soudu vyzvána k vysvětlení předeslaného rozporu a k vyjádření se ke slučitelnosti jejího postupu s povinnostmi předsedkyně soudu, začala JUDr. D. konat tak, že dne 2. 3. 2012 uložila Mgr. S. výtku podle § 88a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Tím zaviněně porušila povinnosti spojené s funkcí předsedkyně soudu podle § 87 odst. 2 cit. zákona a za to kárná žalobkyně navrhla uložení kárného opatření podle § 87 odst. 2 písm. b) cit. zákona, tzn. odnětí zvýšení platového koeficientu za výkon funkce předsedy soudu na dobu 3 měsíců.

[2.]

Dne 20. 7. 2012 obdržel kárný soud (v reakci na žádost o zapůjčení spisového materiálu a na informaci o zahájení řízení a poučení jeho účastníků) sdělení Mgr. Taťjany Bernátkové, pověřené předsedkyně Okresního soudu v Liberci, z něhož plyne, že kárně obviněná JUDr. D. odešla do starobního důchodu, když předtím rezignovala na funkci předsedkyně soudu i soudkyně a tato funkce jí zanikla dne 30. 6. 2012.

[3.]

Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, zanikla-li soudci nebo předsedovi soudu jeho funkce. Protože funkce předsedkyně soudu i soudkyně kárně obviněné zanikly, soud řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda kárného senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, sp. zn. 16 Kss 4/2012 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies