2 Ans 11/2012 - 18

06. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce I. A., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské nám. 21, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2012, č. j. 6 A 372/2011 - 27,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal vydání rozsudku, kterým by soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí ve věci řízení o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu žalobce na území ČR. Městský soud řízení o žalobě usnesením ze dne 27. 4. 2012, č. j. 6 A 372/2011 - 27, zastavil.

Proti usnesení městského soudu brojil žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností, kterou podal jím zmocněný advokát.

Stěžovatel byl přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2012, č. j. 2 Ans 11/2012 – 11, vyzván k úhradě soudního poplatku ve výši 5000 Kč ve lhůtě sedmi dnů; soudní poplatek stěžovatel uhradil dne 19. 7. 2012. Následně Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 30. 7. 2012, č. j. 2 Ans 11/2012 – 14, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil, prostřednictvím svého zástupce, důvody kasační stížnosti. Jmenované usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 2. 8. 2012. Na tuto výzvu nebylo reagováno.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí městského soudu vzešlo [§ 102 soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)], nicméně jeho kasační stížnost zůstala nedoplněna o důvody, pro které stěžovatel v záhlaví označené usnesení městského soudu napadá (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Tento nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jak již bylo výše uvedeno, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k doplnění důvodů kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce usnesením ze dne 30. 7. 2012, č. j. 2 Ans 11/2012 – 14, které mu bylo prokazatelně doručeno dne 2. 8. 2012. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 3. 8. 2012. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

V souladu s popsanými pravidly počítání lhůt uplynula stěžovateli lhůta v pondělí 3. 9. 2012. Stěžovatel sám, ani prostřednictvím svého zástupce do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, neuvedl tedy důvody kasační stížnosti, ač byl o následcích marného uplynutí lhůty řádně poučen. Přestože stěžovatel zaplatil soudní poplatek, neodstranil jinou vadu svého podání, a Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení městského soudu odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a v řízení proto nebylo lze pokračovat. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3, in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky tohoto ustanovení, tj. stěžovatel složil na účet Nejvyššího správního soudu soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč a kasační stížnost byla odmítnuta před prvním jednáním, rozhodl zdejší soud o vrácení soudního poplatku v plné výši. Soudní poplatek ve výši 5000 Kč bude stěžovateli vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, sp. zn. 2 Ans 11/2012 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies