6 Azs 20/2012 - 47

05. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: S. H., zastoupeného Mgr. Darinou Kučerovou, advokátkou, se sídlem Fügnerova 600/12, Děčín 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 6. 2011, č. j. OAM - 397/VL - 07 - ZA14 - 2008, ve věci mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2012, č. j. 63 Az 12/2011 - 56,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2012, č. j. 63 Az 12/2011 - 56, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci mezinárodní ochrany.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti ze dne 11. 5. 2012 uvedl, že napadá uvedený rozsudek v celém rozsahu z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) aniž by své žalobní důvody jakkoli specifikoval. Dále uvedl, že důvody kasační stížnosti budou doplněny právním zástupcem, o jehož ustanovení současně požádal. Ještě před rozhodnutím o ustanovení advokáta stěžovatel doložil soudu plnou moc, jíž si zvolil zástupkyni pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 6. 2012 stěžovatele prostřednictvím jeho zástupkyně vyzval, aby skutkově a právně blíže konkretizoval, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, a poučil jej, že nebude-li této výzvě vyhověno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

Poté zástupkyně stěžovatele doručila Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 13. 8. 2012, jímž doplnila kasační stížnost tak, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech a soud, který ve věci rozhodoval, měl napadené rozhodnutí zrušit. Dále uvedla: „Žalobce s napadeným rozhodnutím nesouhlasí, když je toho názoru, že ustanovení § 12 písm. b) zákona o azylu naplňuje. Žalobce žádá, aby Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí z hlediska jeho zákonnosti.“ Nic dalšího v doplnění kasační stížnosti uvedeno nebylo. Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je podání neobsahuje, musí být podle odstavce 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění vyzval a stanovil k tomu zákonu odpovídající lhůtu.

Soudní řád správní v § 37 odst. 5 s. ř. s. stanoví: „Předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“ Zástupkyně stěžovatele na výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012 ve stanovené lhůtě neuvedla žádné konkrétní důvody, ve kterých spatřuje naplnění tvrzeného stížnostního důvodu podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., v podstatě pouze parafrázovala zákonné ustanovení popisující zvolený stížnostní důvod a tedy nekonkretizovala důvody kasační stížnosti tak, aby bylo možno rozpoznat, z jakých skutkových důvodů rozhodnutí krajského soudu napadá. Stěžovatel byl přitom o následcích takovéhoto svého postupu poučen.

Neodstranění vad podání přitom brání věcnému vyřízení kasační stížnosti a zakládá nedostatek podmínek řízení. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 37 odst. 5 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 6 Azs 20/2012 - 47, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies