3 Ads 89/2012 - 24

05. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. R., zastoupený JUDr. Evou Váňovou, advokátkou se sídlem nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov, proti žalované: a) Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, b) Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov, se sídlem Plumlovská 458/36, Prostějov, o přezkoumání posudku o invaliditě Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov ze dne 22. 2. 2012, č. j. LPS/2011/3129-PV_CSSZ, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2012, č. j. 22 Ad 28/2012 – 18,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené advokátce žalobce JUDr. Evě Váňové se přiznává odměna za zastupování ve výši 1.920 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti posudku o invaliditě Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov ze dne 22. 2. 2012, č. j. LPS/2011/ 3129-PV_CSSZ.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 9. 2012 označeném jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“ žalobce uvedl, že po konzultaci s ustanovenou právní zástupkyní bere kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2012, č. j. 22 Ad 28/2012 – 18, zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

K věci soud jen pro úplnost poznamenává, že byť je posudek lékaře OSSZ vypracován pro účely řízení o důchodu vedeného Českou správou sociálního zabezpečení, má Okresní správa sociálního zabezpečení samostatné kompetence podle zákona č. 582/1991 Sb. Je-li tedy napaden správní akt vydaný tímto orgánem, je třeba ho rovněž považovat za účastníka přezkumného soudního řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno. Ustanovené zástupkyni žalobce náleží v souladu s § 9 odst. 2, § 11 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), odměna za dva úkony právní služby učiněné v řízení o kasační stížnosti ve výši 1.000 Kč, a dále náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 600 Kč podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky, celkem tedy 1.600 Kč. Protože je ustanovená advokátka plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Částka daně z přidané hodnoty vypočtená dle § 37 odst. 1 a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 320 Kč. Ustanovené zástupkyni se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 1.920 Kč. Uvedená částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto rozsudku. Náklady právního zastoupení žalobce nese podle § 60 odst. 4 s. ř. s. stát.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. září 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 3 Ads 89/2012 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies