8 Afs 2/2012 - 43

31. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci původního žalobce: D. O., zastoupeného Mgr. Petrem Poláchem, advokátem se sídlem Bezručova 52, Blansko, adresa pro doručování Koliště 55, Brno, nyní v právní věci žalobkyně: L. B., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2009, čj. 14228/09-1102-705050, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2011, čj. 30 Ca 154/2009 - 77,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti a za žádost o přiznání odkladného účinku ve výši 6000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 9. 12. 2008, čj. 34415/08/343970700158, Finanční úřad ve Slavkově vyměřil původnímu žalobci daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 ve výši 314 656 Kč, daňovou ztrátu ve výši 0 Kč a stanovil nárok na daňový bonus ve výši 0 Kč. Rozhodnutím ze dne 23. 10. 2009, čj. 14228/09-1102-705050, žalovaný změnil rozhodnutí správce daně tak, že vyměřil daň ve výši 302 976 Kč.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 10. 10. 2011, čj. 30 Ca 154/2009 - 77, zamítl.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

4. Podáním ze dne 14. 2. 2012 zástupce stěžovatele sdělil Nejvyššímu správnímu soudu, že stěžovatel zemřel dne X. Dne 6. 3. 2012 zástupce stěžovatele zaslal soudu úředně ověřenou kopii úmrtního listu stěžovatele.

5. K výzvě Nejvyššího správního soudu soudní komisařka JUDr. Blanka Lotreková sdělila, že dědické řízení po zůstaviteli (stěžovateli) bylo zastaveno podle § 175 odst. 1 o. s. ř. usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 25. 4. 2012, čj. 21 D 94/2012 - 15, protože zůstavitel zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty. Dále soudní komisařka uvedla, že zůstavitel zanechal jedinou dceru L. B., nar. X1, bytem V. 72, byl rozvedený a nezanechal závěť ani listinu o správě dědictví.

6. Usnesením ze dne 18. 6. 2012, čj. 8 Afs 2/2012 - 37, Nejvyšší správní soud rozhodl, že v řízení bude pokračováno na straně žalobce s L. B., nar. X1, bytem V. 72 (§ 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s.). Současně soud vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc, která prokazuje, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, a poučil ji, že kasační stížnost bude odmítnuta, pokud právní zastoupení řádně a včas nedoloží. Usnesení čj. 8 Afs 2/2012 - 37 nabylo právní moci dne 16. 7. 2012, lhůta pro doložení právního zastoupení tak marně uplynula dne 15. 8. 2012.

7. Stěžovatelka nedoložila plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem v usnesení čj. 8 Afs 2/2012 - 37, ani později ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Stejně tak neprokázala (a ostatně ani netvrdila), že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

8. Nedoložení zastoupení stěžovatele (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

9. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

10. Protože kasační stížnost byla tímto usnesením odmítnuta, Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, také o vrácení soudních poplatků za kasační stížnost a za žádost o přiznání odkladného účinku, které uhradil původní žalobce.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. srpna 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 8 Afs 2/2012 - 43, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies