2 Azs 24/2012 - 9

31. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: V. H. N., zast. Mgr. Umarem Switatem, advokátem se sídlem Dědinova 2011/19, Praha 4, adresa pro doručování V Tůních 11, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2011, č. j. OAM-286/LE-LE05-LE05-2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2012, č. j. 4 Az 19/2012 - 61,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení výše označeného rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo vysloveno, že se stěžovateli neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a, § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, v níž pouze uvedl, že důvody kasační stížnosti doplní k výzvě soudu a požádal o přiznání odkladného účinku.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 6. 2012, č. j. 2 Azs 24/2012 - 5, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých důvodů je kasační stížnost podávána a uvedl, co navrhuje. Stěžovatel byl poučen, že pokud nebude této výzvě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Soud totiž nemůže bez doplnění kasační stížnosti v řízení pokračovat.

Usnesení ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), bylo stěžovateli doručeno dne 11. 7. 2012, konec lhůty připadá na den 13. 8. 2012 (pondělí). Přes tuto výzvu stěžovatel důvody kasační stížnosti do dnešního dne nerozvedl.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě nejsou vymezeny důvody kasační stížnosti; za důvod kasační stížnosti nelze považovat žádost o přiznání odkladného účinku, který dle § 32 odst. 5 zákona o azylu má každá kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany ex lege. Zdejší soud k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu, avšak výzvě přes náležité poučení vyhověno nebylo.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat (nejsou definovány důvody, v jejichž rámci by měl zdejší soud kasační stížnost přezkoumat a jimiž je zásadně vázán). Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 2 Azs 24/2012 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies