2 As 80/2012 - 23

29. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2012, č. j. 30 A 6/2012 - 8,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností žalobce jako stěžovatel napadal shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla postoupena jeho žaloba proti rozhodnutím žalovaného č. j. 3277/11, U 3281/11, Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému. Kasační stížností, ač její podání současně popřel, stěžovatel vyslovil nesouhlas s tímto postoupením, neboť podle jeho názoru je k řízení o žalobě příslušný Krajský soud v Brně a místní příslušnost byla posouzena hrubě nesprávně. Podrobil kritice i stávající soudní rozhodování o místní příslušnosti.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2012, č. j. 2 As 80/2012 - 6 byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta, to vše do dvou týdnů od doručení této výzvy. V této lhůtě stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Tyto žádosti byly zamítnuty usnesením zdejšího soudu ze dne 19. 7. 2012, č. j. 2 As 80/2012 - 14 a stěžovatel byl opět vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta; k tomu mu byla stanovena lhůta dvou týdnů od doručení usnesení. To mu bylo doručeno dne 30. 7. 2012 a lhůta ke splnění těchto povinností tudíž skončila dne 13. 8. 2012 (§ 40 odst. 1, 2 s. ř. s.).

Stěžovatel přípisem ze dne 3. 8. 2012, podaným k poštovní přepravě dne 14. 8. 2012, požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokáta o tři měsíce a dále požádal o splátku soudního poplatku, neboť nemá dostatečné prostředky; rovněž se ohradil proti délce lhůt stanovovaných k vyhovění.

O žádostech nelze rozhodnout, neboť stěžovatel ve stanovených lhůtách výzvám nevyhověl a žádosti podal až po uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku i k předložení plné moci advokáta. Pokud jde o stanovené lhůty, jsou zcela přiměřené a obvyklé, nehledě nato, že stěžovatel je znalý povinností spojených se soudním řízením a k jejich splnění již získal další čas zvoleným procesním postupem.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona). S podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené výzvou soudní poplatek zaplacen nebyl. Skutečnost, že v této lhůtě stěžovatel ani nepředložil plnou moc advokáta, vedle nezaplacení soudního poplatku není podstatná.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastavil. Za této situace již není podstatné, že současně nesplnil ani povinnost předložit plnou moc advokáta.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 2 As 80/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies