6 Ads 89/2012 - 31

29. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: JUDr. PhDr. H. L., zastoupeného Mgr. Evou Kantoříkovou, advokátkou, se sídlem Šumavská 35, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 2. 2012, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2012, č. j. 33 Ad 11/2012 - 26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 800 Kč k rukám jeho zástupkyně Mgr. Evy Kantoříkové, advokátky, se sídlem Šumavská 35, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 7. 6. 2012 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 20. 2. 2012 č. j. X, ve věci dávky důchodového pojištění – invalidního důchodu.

Podáním, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 9. 8. 2012, stěžovatel soudu sdělil, že žalovaná vydala ve věci nové rozhodnutí, jímž došlo k novému určení výše jeho důchodu, a dne 16. 8. 2012 pak stěžovatel doručil soudu podání, v němž v souladu s § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) prohlašuje, že byl postupem žalované v plném rozsahu uspokojen a navrhuje, aby soud řízení zastavil. Stěžovatel rovněž přiložil rozhodnutí žalované, jímž toto své tvrzení doložil.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s § 62 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s § 47 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. V dané věci bylo řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, proto má stěžovatel právo na náhradu nákladů řízení proti žalované. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudu náklady vynaložené na řízení nevyčíslil, vycházel soud z obsahu soudního spisu. Ze spisového materiálu přitom vyplynulo, že tyto náklady spočívají především v nákladech na právní zastoupení – na sepis kasační stížnosti [jeden úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Nejvyšší správní soud tedy stěžovateli přiznal náhradu nákladů odpovídající odměně za jeden úkon právní služby ve výši 500 Kč (podle § 9 odst. 2 ve spojení s § 7 bod 2. advokátního tarifu) a paušální náhradu hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300 Kč (podle § 13 odst. 1 a 3 advokátního tarifu). Vzhledem k tomu, že soudu není známo, zda je zástupkyně stěžovatele plátkyní DPH, náhradu odpovídající této dani stěžovateli nepřiznal. Celkem tedy zdejší soud stěžovateli přiznal na náhradě nákladů řízení částku 800 Kč a k její výplatě stanovil přiměřenou lhůtu 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 6 Ads 89/2012 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies