1 As 108/2012 - 38

29. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. N., ve věci nejasného podání ze dne 23. 11. 2011 učiněného u Městského soudu v Praze, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2012, čj. 3 Na 175/2011- 6,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5.000 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu; poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti shora označenému usnesení městského soudu kasační stížnost. V kasační stížnosti stěžovatel zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce. Nejvyšší správní soud návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků a na ustanovení advokáta zamítl, neboť dospěl k závěru, že přestože jsou pro to u stěžovatele dány zvlášť závažné důvody (nepříznivá sociální situace a zdravotní stav), jeho kasační stížnost je zjevně neúspěšná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). V návaznosti na to zdejší soud stěžovateli uložil - za předpokladu, že bude i za této procesní situace trvat na jeho projednání - povinnost zaplatit soudní poplatek v plné výši. Vzhledem k tomu, že zastoupení advokátem je v řízení o kasační stížnosti povinné a návrh stěžovatele na jeho bezplatné ustanovení zdejší soud zamítl, dále stěžovatele vyzval, aby soudu doložil plnou moc udělenou advokátovi, kterého si sám vybral, aby ho v řízení o kasační stížnosti zastupoval. K tomu mu stanovil přiměřenou lhůtu jednoho týdne. Současně ho poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

Stěžovatel soudní poplatek dne 8. 8. 2012 zaplatil. Následně, dne 9. 8. 2012 zdejšímu soudu datovou zprávou zaslal písemnost označenou jako „Plná moc“. Uvedená písemnost kromě adresy zdejšího soudu, adresy stěžovatele a data vyhotovení písemnosti, obsahuje doslovně pouze následující text: „Pro zastupování v řízení 1 As 108/2012-29 o kasační stížnosti, plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení.“ Je tedy zřejmé, že se nejedná o řádně udělenou plnou moc advokátovi, neboť z písemnosti především vůbec nevyplývá, kterému advokátovi byla plná moc udělena ani že takovou plnou moc advokát přijal. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ani jednu z uvedených možností stěžovatel ve stanovené lhůtě nedoložil. Tím nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn nedostatek řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s., pro který nelze v řízení pokračovat. Zdejší soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Nad rámec nezbytně nutného soud podotýká, že pro běžného laika je mnohdy těžké orientovat se ve spleti právních předpisů. V této souvislosti nezbývá než stěžovateli doporučit, aby při řešení svého právního problému (jehož podstata ale soudu uniká) vyhledal profesionální právní pomoc, a to již od začátku řízení. Nemůže-li si s ohledem na svojí finanční či sociální situaci právní služby advokáta dovolit, vždy může soud požádat o ustanovení právního zástupce. Pokud tak učiní již před soudem krajským, nemusí to vést následně ke zjevné bezúspěšnosti kasační stížnosti, jak se tomu stalo v tomto řízení.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta. Podle § 10 odst. 3, in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, [b]yl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Podle § 10a odst. 1 téhož zákona pak platí, že v případech, kdy je soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Nejvyšší správní soud rozhodl, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. K tomu byla stanovena lhůta 30 dnů. Nyní bude na stěžovateli, aby Nejvyššímu správnímu soudu sdělil číslo účtu, na který mu má být soudní poplatek vrácen.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 1 As 108/2012 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies