2 As 62/2012 - 23

28. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1384/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2011, č. j. 30 A 106/2011 - 10,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1384/10, postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 7. 2012, č. j. 2 As 62/2012 – 15, zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta a vyzval ho k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta, to vše do dvou týdnů od doručení této výzvy. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 30. 7. 2012 a lhůta ke splnění těchto povinností tudíž skončila dne 13. 8. 2012 (§ 40 odst. 1, 2 s. ř. s.).

Podáním ze dne 13. 8. 2012, předaným k poštovní přepravě dne 14. 8. 2012, stěžovatel soudu výslovně sdělil: „Bere se zpět podaný opravný prostředek“. Toto sdělení je svým obsahem nepochybně zpětvzetím kasační stížnosti. Za této situace Nejvyšší správní soud vážil, zda je přednostní stěžovatelova dispozice s návrhem či nezaplacení soudního poplatku v zákonné lhůtě; dospěl k závěru, že rozhodné je zpětvzetí kasační stížnosti, nehledě na to, že procesní vyústění je v obou případech stejné.

Nejvyšší správní soud proto řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“)], a to pro zpětvzetí kasační stížnosti.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 2 As 62/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies