7 As 73/2012 - 28

24. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: Mgr. K. Š., proti žalovanému: Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2012, č. j. 11 Ca 121/2009 - 49,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2012, č. j. 11 Ca 121/2009 – 49, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 16. 3. 2009, č. j. 7925/09, jímž bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina ze dne 12. 1. 2009, č. j.: KUJI 1702/2009, sp. zn. 120/2008 SR, o uložení pokuty ve výši 40.000 Kč za porušení zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle obsahu kasační stížnosti ji stěžovatelka podala sama a neuvádí v ní žádného zástupce pro řízení o kasační stížnosti. V řízení o žalobě sice byla zastoupena advokátem JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, ten však přípisem ze dne 4. 5. 3. 2012 Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že stěžovatelku již nezastupuje. Proto byla stěžovatelka usnesením ze dne 17. 5. 2012, č. j. 7 As 73/2012 - 24 vyzvána, aby ve lhůtě 1 měsíce od jeho doručení buď předložila plnou moc udělenou advokátovi, nebo aby prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Současně ji poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce dodáno do datové schránky, ta si však datovou schránku neotevřela, a proto nastala dne 31. 5. 2012 fikce doručení. Stěžovatelka na výzvu nijak nereagovala.

Povinné zastoupení advokátem je v případě stěžovatele, který nemá právnické vzdělání, příp. takové vzdělání nemají jeho zaměstnanci či členové, jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti. Nesplnění této podmínky brání meritornímu projednání věci. Nedostatek povinného zastoupení advokátem přitom patří mezi odstranitelné nedostatky podmínek řízení. Stěžovatelka ale ani na výzvu soudu tento nedostatek neodstranila, proto Nejvyšší správní soud její kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2012, sp. zn. 7 As 73/2012 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies