7 As 76/2012 - 14

23. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P.Č.,. proti žalovanému: Nejvyšší soud, se sídlem Burešova 20, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2012, č. j. 30 A 20/2012 – 11,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2012, č. j. 30 A 20/2012 - 11, kterým byl zamítnut jeho návrh na vydání předběžného opatření v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Návrhem na vydání předběžného opatření se stěžovatel domáhal, aby bylo České poště se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice přikázáno, aby se do doby rozhodnutí soudu o žalobě zdržela vracení jakékoli soudní písemnosti vypravené Nejvyšším soudem a určené stěžovateli k dodání na adrese P. v době před uplynutím deseti kalendářních dnů od připravení k vyzvednutí. V poučení napadeného usnesení krajský soud uvedl, že „[p]roti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s.ř.s., § 104 odst. 3 písm. c) s.ř.s.).

V kasační stížnosti stěžovatel namítal odepření práva na procesní prostředek předběžné ochrany, upírání práva na opravný prostředek, překročení lhůty pro rozhodnutí o návrhu, nedostatečné odůvodnění napadeného usnesení, nesprávné poučení o opravném prostředku a nesprávnou formulaci výroku „zamítá se“. K přípustnosti kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh, není ze své povahy dočasné, nýbrž konečné. Dočasnost implicitně definuje ust. § 38 odst. 4 s. ř. s. Takové účinky má tedy jen pozitivní rozhodnutí, nikoli negativní. Proto se domáhal zrušení napadeného usnesení.

Rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodnutím, které slouží k zatímní, tj. přechodné, úpravě poměrů účastníků, a to do doby, než se změní poměry nebo než bude pravomocně rozhodnuto o věci samé. Rozhodnutí o předběžném opatření má pouze omezené trvání; není-li zrušeno soudem, zaniká ex lege. Dočasnou povahu má ovšem i rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Soud jím totiž nijak nepředjímá postup při rozhodování o věci samé. Zamítnutím návrhu na vydání předběžného opatření rozhoduje jen o tom, že nepřistoupí k úpravě poměrů účastníků v průběhu soudního řízení, tedy dočasně. K úpravě poměrů účastníků však bezpochyby může dojít v důsledku následného meritorního rozhodnutí.

Kasační stížnost proti takovému rozhodnutí proto není podle ust. § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. přípustná. Ke stejnému právnímu závěru dospěl Nejvyšší správní soud také v usnesení ze dne 28. 1. 2004, č. j. 1 Ans 2/2003 - 35, publikovaném pod č. 762/2006 Sb. NSS, dostupném též na www.nssoud.cz, podle kterého „rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.“ Nejvyšší správní soud v dané věci neshledal důvod odchýlit se od této judikatury. O nepřípustnosti opravných prostředků byl přitom stěžovatel také v napadeném usnesení řádně poučen.

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. kasační stížnost stěžovatele jako nepřípustnou odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 7 As 76/2012 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies