7 As 84/2012 - 25

22. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2012, č. j. 62 A 32/2012 - 72,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci J. T. se vrací soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 25. 4. 2012 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2012, č. j. 62 A 32/2012 - 72, kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí předsedkyně žalovaného ze dne 2. 2. 2012, č. j. 01639-36/2011-ERU.

Uvedenou kasační stížnost podal jménem stěžovatele advokát JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., se sídlem Karlovo náměstí 28, Praha 2. Ke kasační stížnosti však nebyla připojena plná moc, která by opravňovala tohoto advokáta k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti. Stejně tak ve spise Krajského soudu v Brně nebyla obsažena žádná plná moc udělená stěžovatelem JUDr. Tomáši Těmínovi, Ph.D., advokátu. Zároveň nebyl zaplacen soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 11. 5. 2012, č. j. 7 As 84/2012 - 7 vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku. Tato výzva byla doručena JUDr. Tomáši Těmínovi, Ph.D., advokátu dne 17. 5. 2012 spolu s přípisem, ve kterém byl mimo jiné vyzván k doložení plné moci pro zastupování v řízení o žalobě a kasační stížnosti ve lhůtě jednoho týdne. Na výzvu k zaplacení soudního poplatku ani na výzvu k předložení plné moci nebylo nijak reagováno. Soud proto přípisem ze dne 14. 6. 2012, doručeným stěžovateli dne 20. 6. 2012, stěžovatele vyzval k zaslání plné moci udělené stěžovatelem JUDr. Tomáši Těmínovi, Ph.D., advokátu pro řízení o kasační stížnosti ve lhůtě deseti dnů. Stěžovatel byl informován o tom, že tento advokát na výzvy soudu nereagoval a vyvstává tak pochybnost, zda jej skutečně zastupuje. Pro případ, že by stěžovatele tento advokát v řízení o kasační stížnosti nezastupoval, byl stěžovatel vyzván, aby v téže lhůtě tuto skutečnost sdělil soudu a v souladu s ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. zaslal plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti, popřípadě doložil, že on sám, nebo jeho zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání požadované pro výkon advokacie. Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval žádným podáním; dne 21. 6. 2012 byl pouze zaplacen soudní poplatek.

Jelikož v řízení o kasační stížnosti nebyla přes předchozí výzvy splněna podmínka řízení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., vyzval soud stěžovatele usnesením ze dne 6. 8. 2012, č. j. 7 As 84/2012 - 23, k odstranění tohoto nedostatku podmínky řízení ve lhůtě jednoho týdne. Stěžovatel byl poučen o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 8. 2012, avšak stěžovatel na něj ve stanovené lhůtě opět nijak nereagoval. Stanovenou lhůtu přitom Nejvyšší správní soud považuje za zcela přiměřenou zejména s ohledem na skutečnost, že stěžovateli byl již dříve poskytnut dostatek času pro odstranění uvedeného nedostatku podmínky řízení.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Povinné zastoupení advokátem, případně doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele nebo jeho zaměstnance je podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. podmínkou řízení o kasační stížnosti, přičemž nepostačuje zastoupení advokátem toliko při podání kasační stížnosti (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2003, č. j. 4 Azs 32/2003 - 46, č. 185/2004 Sb.NSS, dostupné na www.nssoud.cz). Jelikož stěžovatel přes výzvu soudu tento nedostatek podmínky řízení neodstranil a v řízení o kasační stížnosti nelze bez jeho odstranění pokračovat, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč stěžovateli, a to na základě ust. § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2012

JUDr. Jaroslav Hubáčekk předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2012, sp. zn. 7 As 84/2012 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies