5 Afs 49/2012 - 78

23. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: H. R., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, 400 21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec ze dne 16. 5. 2012, č. j. 59 Af 40/2011 - 48,

takto :

I. Zmeškání lhůty k předložení plné moci advokáta a k doplnění kasační stížnosti se n e pro m í jí .

II. Kasační stížnost se odmítá .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobci se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec (dále jen krajský soud), kterým byly zamítnuty žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2011, č. j. 5498/11-1500- 505267, ze dne 15. 6. 2011, č. j. 5501/11-1500-505267, a ze dne 14. 6. 2011, č. j. 5499/11-1500- 505267.

Kasační stížnost podala v zastoupení stěžovatele daňová poradkyně ing. Jitka Routková. Z důvodu nedostatku právního zastoupení Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením č. j. 5 Afs 49/2012 - 12, ze dne 26. 6. 2012, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má jeho zaměstnanec, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně byl stěžovatel vyzván i k doplnění náležitostí kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 6. 2012.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku krajského soudu věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovatel přes výzvu soudu nereagoval a plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu v požadované lhůtě, která uplynula dne 30. 7. 2012, ale ani poté, nepředložil.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s., musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí krajského soudu. Kasační stížnost lze podat toliko z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. Formulace konkrétních důvodů (kasačních námitek) je nezbytným předpokladem perfektní kasační stížnosti, neboť stěžovatel prostřednictvím námitek vymezí okruh přezkumu rozhodnutí krajského soudu ze strany Nejvyššího správního soudu, který je uplatněnými důvody vázán (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Kasační stížnost, jež neobsahuje žádné námitky, nelze ve svém důsledku projednat.

K formulaci žalobních bodů se podrobně vyjádřil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005 - 58, publikovaném pod č. 835/2006 Sb. NSS, www.nssoud.cz, v němž mj. uvedl: „Žalobce je též povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti.“ Tyto závěry rozšířeného senátu lze plně vztáhnout i na formulaci důvodů kasační stížnosti s tím, že důvody musí směřovat proti rozhodnutí krajského soudu, neboť podstatou řízení o kasační stížnosti je přezkum soudního rozhodnutí (§ 102 s. ř. s.).

Dne 22. 8. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena žádost o prominutí zmeškané lhůty. V ní stěžovatel uvádí, že udělil dne 11. 6. 2012 plnou moc pro podání kasační stížnosti daňové poradkyni, tuto se stěžovatel snažil kontaktovat poté, kdy mu byla dne 29. 6. 2012 doručena výzva soudu k úhradě soudního poplatku a předložení plné moci a k doplnění kasační stížnosti, tato však nebyla z důvodu dovolené k zastižení, po návratu z dovolené mu sdělila, že jí dosud nebylo žádné usnesení doručeno, následně dlouho době onemocněla a stěžovateli zaslala podklady až dne 20. 8. 2012.

Stěžovatel současně konstatuje s odkazem na usnesení NSS 7 Afs 11/2012 - 33 ze dne 13. 4. 2012, že mělo být správně doručováno daňové poradkyni stěžovatele, což se nestalo; přesto však z důvodu opatrnosti žádá o prominutí zmeškané lhůty pro předložení plné moci advokáta a doplnění kasační stížnosti, neboť pokud soud odvozuje lhůtu od doručení výzvy stěžovateli, tato marně uplynula dne 30. 7. 2012; v této lhůtě však nebyl schopen požadované splnit. Stěžovatel konstatuje, že žádost je podána ve lhůtě do dvou týdnů a je s ní spojen požadovaný úkon.

K žádosti připojil stěžovatel písemnost nazvanou Plná moc, kterou stěžovatel zmocňuje daňovou poradkyni ing. Jitku Routkovou, aby jej neomezeně zastupovala ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pob. Liberec ze dne 16. 5. 23012, č. j. 59 Af 40/2011 - 48. Tato plná moc doplňuje dříve udělenou plnou moc, datováno v Liberci dne 11. 6. 2012. Pod datem jsou uvedeny podpisy stěžovatele, jakožto zmocnitele, podpis daňové poradkyně jakožto zmocněnce a dále je připojeno razítko a podpis advokáta JUDr. Vladimíra Škréty s textem zmocnění přijímám. Požadované doplnění kasační stížnosti nebylo podáno.

Podle ust. § 40 odst. 5 s. ř. s. lze z vážných omluvitelných důvodů prominout zmeškání lhůty k provedení úkonu; žádost je přitom třeba podat do dvou týdnů po odpadnutí překážky a je třeba s ní spojit požadovaný zmeškaný úkon.

Stěžovatel podmínkám zákona nedostál, neboť nejenže neuvedl závažné omluvitelné důvody, pro které by bylo lze lhůtu prominout, ale ani nesplnil další podmínky, nedoložil řádnou plnou moc udělenou advokátovi, když předložil opět plnou moc udělenou daňové poradkyni. Pouhý samotný podpis advokáta pod textem „zmocnění přijímám“ nelze považovat za udělení plné moci stěžovatelem advokátovi; nadto předložená plná moc je zcela zmatečná, neboť podpisy v ní nikterak nekorespondují s textem uděleného zmocnění (uděleno daňové poradkyni), tudíž není zřejmé, jaké zmocnění advokát přijímá.

Nadto současně s žádostí nebylo předloženo ani požadované doplnění kasační stížnosti, jak bylo usnesením č. j. 5 Afs 40/2012 - 12 v bodě III. uloženo.

K výtce stěžovatele stran doručování usnesení Nejvyšší správní soud sděluje, že na rozdíl od řízení před krajským soudem, kdy zákon nevyžaduje povinné zastoupení žalobce (lze tedy připustit, aby jej zastupoval v řízení jak např. advokát, tak i. daňový poradce), v řízení před kasačním soudem soudní řád správní vyžaduje striktně povinné zastoupení advokátem, popř. zaměstnancem s právnickým vzděláním (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že udělení plné moci daňové poradkyni bylo ve vztahu k Nejvyššímu správnímu soudu neúčinné (nadto spolu s podáním kasační stížností ani nebyla doložena plná moc udělená daňové poradkyni – na rozdíl od výše zmiňované věci č. j. 7 Afs 11/2012 - 33 a kasační stížnost byla pouze odeslána daňovou poradkyní), bylo doručováno pouze stěžovateli. Skutečnost, že nebylo doručováno rovněž daňové poradkyni je nadto zcela irelevantní za situace, kdy stěžovatel výzvu soudu prokazatelně obdržel a s podanou žádostí o prominutí zmeškání lhůty nesplnil současně zmeškaný úkon (předložení řádné plné moci a požadované doplnění kasační stížnosti).

Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele z důvodů výše uvedených proto podle ustanovení § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 3 za použití ustanovení § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 poslední věta a ustanovení § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se stěžovateli vrací uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 5 Afs 49/2012 - 78, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies