Na 168/2012 - 5

23. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: L. K., proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, v řízení o žalobě proti blíže neurčenému rozhodnutí žalované,

takto :

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

Dne 17. 8. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobce označené jako „Žaloba o prominutí penále za již zaplacené pojistné“. Jako žalovaná byla označena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Z obsahu podání Nejvyšší správní soud vyhodnotil, že se jedná o žalobu proti blíže neurčenému rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta jeho žádost o odpouštění penále za nedoplatky na zdravotním pojištění.

O takové žalobě obecně přísluší rozhodovat soudům ve správním soudnictví ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“).

Nejvyšší správní soud je podle soudního řádu správního příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaným ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených tímto předpisem nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v tomto konkrétním případě nejedná a není tedy v pravomoci zdejšího soudu se jí zabývat.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení zásadně věcně příslušné krajské soudy, resp. Městský soud v Praze vykonávající působnost krajského soudu pro území hlavního města Prahy. Místní příslušnost se přitom řídí sídlem orgánu, který napadené rozhodnutí vydal v prvním stupni (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce sice napadené rozhodnutí v žalobě nijak nespecifikuje, nicméně s ohledem na skutečnost, že organizační složky Všeobecné zdravotní pojišťovny vyjmenované v § 12 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, které rozhodují o penále na zdravotním pojištění (regionální pracoviště), nejsou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 s. ř. s. správními orgány, je místně příslušným soudem podle ustanovení § 7 odst. 2 je Městský soud v Praze, v jehož obvodu leží sídlo žalované (§ 1 zákona č. 551/1991 Sb., blíže viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, č. j. 3 Ans 8/2008 - 84, dostupný též na www.nssoud.cz).

V souladu s § 7 odst. 4 a 5 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení věcně a místně příslušný (zde: Nejvyšší správní soud), postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Zdejšímu soudu tedy v souladu se shora uvedeným nezbylo, než věc postoupit Městskému soudu v Praze, jako soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2012

Mgr. Daniela Zemanová. předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. Na 168/2012 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies