2 As 20/2012 - 30

16. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2011, č. j. 1176/11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2011, č. j. 5 A 123/2011 - 26,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2011, č. j. 5 A 123/2011 - 26, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 5. 2011, č. j. 1176/11, a to pro nezaplacení soudního poplatku. Stěžovatel proti tomuto usnesení podal kasační stížnost a požádal o ustanovení advokáta pro kasační řízení. Tato jeho žádost byla zamítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2012, a tímto usnesením byl současně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta; to vše do dvou týdnů od doručení usnesení. To mu bylo doručeno dne 30. 7. 2012. Lhůta ke splnění uložených povinností tak uplynula dne 13. 8. 2012. Stěžovatel v reakci na toto usnesení podáním ze dne 4. 8. 2012, zaslaným prostřednictvím Městského soudu v Praze, požádal o prodloužení lhůty ke splnění uložených povinností. Uvedl, že nemá prostředky na advokáta ani na zaplacení poplatku, a tudíž nemůže výzvám v tak krátké lhůtě vyhovět. Nejvyšší správní soud s ohledem na skutečnost, že městský soud zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku, navzdory zaslané výzvě, netrvá na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, neboť v těchto případech lze o kasační stížnosti rozhodnout, aniž je soudní poplatek uhrazen.

Stěžovatel však byl současně vyzván k předložení plné moci advokáta, a to poté, kdy jeho předchozí žádost o jeho ustanovení již byla tímto soudem zamítnuta. Jakékoliv prodloužení lhůty by tak vedlo k neopodstatněnému zvýhodnění stěžovatele. Lhůta k předložení plné moci byla zcela přiměřená uložené povinnosti.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené mu k tomu soudem neodstranil vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), ačkoliv byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 2 As 20/2012 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies