4 As 55/2012 - 15

16. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: T. V., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2012, č. j. 22 A 10/2012 - 28,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřuje proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žádost ze dne 26. 4. 2012 o prodloužení lhůty stanovené ve výzvě ze dne 21. 2. 2012, č. j. 22 A 10/2012 - 9, a dále nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2012, č. j. JMK 169275/2011, kterým bylo zamítnuto odvolání prvoinstančního správního orgánu o uložení sankce za přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 – 37, dostupným na www.nssoud.cz, není třeba v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků trvat na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ani na povinném zastoupení stěžovatele advokátem.

Jelikož kasační stížnost podaná stěžovatelem neobsahovala důvody, na jejichž základě by bylo možné rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 6. 2012, č. j. 4 As 55/2012 - 8, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost o důvody podřaditelné pod § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) s tím, že v případě, že kasační stížnost nebude řádně doplněna, Nejvyšší správní soud ji odmítne. Usnesení bylo doručeno stěžovateli držitelem poštovní licence do vlastních rukou dne 12. 7. 2012. Kasační stížnost však do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebyla doplněna.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů. Kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí Krajského soudu v Brně věcně přezkoumat. Kasační stížnost ze dne 25. 5. 2012 neobsahovala žádné konkrétní tvrzení, jež by se mohlo stát předmětem soudního přezkumu. Stěžovatel byl proto soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakých skutečnostech spatřuje nesprávnost napadeného usnesení krajského soudu. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2012, č. j. 4 As 55/2012 - 8, obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad. Kasační stížnost však nebyla doplněna.

Nejvyšší správní soud se tedy kasační stížností nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu. Stěžovatel byl Nejvyšším správním soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, proto Nejvyšší správní soud konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nevyhovění výzvy nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věty s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 4 As 55/2012 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies