2 Ans 4/2012 - 16

15. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2012, č. j. 8 A 297/2011 - 49,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností žalobce jako stěžovatel napadá shora uvedené usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, jíž požadoval uložení povinnosti žalovanému rozhodnout o žádosti advokáta Mgr. Bílka o zrušení určení k zastupování a o žalobcově protinávrhu na určení jiného advokáta. Městský soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. z důvodu, že řízení o obsahově shodné žalobě již u tohoto soudu probíhá pod sp. zn. 6 A 299/2011.

Proti tomu stěžovatel zejména namítá, že není uvěřitelné, že by městský soud vedl pod jednou značkou žalobu proti dvěma rozhodnutím správního orgánu a i jeho následné nečinnosti. Předmětné řízení nebylo zahájeno na návrh žalobce, ale na základě úkonu městského soudu. Proto požaduje, aby napadené usnesení městského soudu bylo zrušeno.

Přesto, že to stěžovatel výslovně neuvádí, je jeho podání svým obsahem kasační stížností proti označenému usnesení městského soudu.

O této kasační stížnosti však zdejší soud nemohl věcně rozhodnout a řízení o ní musel zastavit. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. totiž soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona).

V daném případě byl stěžovatel usnesením tohoto soudu ze dne 13. 3. 2012, č. j. 2 Ans 4/2012 - 9 vyzván k zaplacení soudního poplatků ve výši 5000 Kč do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Současně byl vyzván i k předložení plné moci advokáta, a to usnesením z téhož dne, č. j. 2 Ans 4/2012 - 11; zde mu byla stanovena lhůta 14 dnů. Obě usnesení byla stěžovateli doručena dne 23. 3. 2012. Lhůta k zaplacení soudního poplatku skončila dne 30. 3. 2012, lhůta k předložení plné moci advokáta dne 6. 4. 2012 (§ 40 odst. 1, 2 s. ř. s.).

Stěžovatel podáním předaným k poštovní přepravě dne 6. 4. 2012 požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce, přičemž soudu současně sdělil své výhrady ke stanovování lhůt ve výzvách.

Stěžovatel tedy ve lhůtě soudem mu stanovené, která uplynula dnem 30. 3. 2012, soudní poplatek nezaplatil. Podání žádosti o osvobození od soudního poplatku by na tuto skutečnost mělo vliv pouze, pokud by tato žádost byla podána ve lhůtě k zaplacení soudního poplatku; tak tomu ovšem není. Není přitom žádného důvodu stanovovat stěžovateli lhůty delší než je obvyklé. Stěžovatel je ostatně natolik zběhlým v soudních sporech, že je mu dostatečně známa poplatková povinnost a povinnost zastoupení v kasačním řízení. Již při podání kasační stížnosti musí počítat s tím, že tyto povinnosti, pokud je nesplní již s podáním návrhu, budou od něho soudem vyžadovány se stanovením takové lhůty.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Za této situace je bezpředmětné rozhodovat o stěžovatelově žádosti o ustanovení advokáta pro řízení o této kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 2 Ans 4/2012 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies