6 Ads 52/2012 - 22

15. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: R. I., proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna, OP Brno-město, se sídlem Benešova 10, Brno, o žalobě proti platebnímu výměru žalované ze dne 7. 11. 2011, č. 2141101421, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2012, č. j. 36 Ad 2/2012 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2012, č. j. 36 Ad 2/2012 - 16, jímž byla odmítnuta žaloba ze dne 21. 9. 2011, kterou žalobce napadl platební výměr žalované ze dne 7. 11. 2011, č. 2141101421, jímž bylo žalobci uloženo podle § 18 odst. 1 zákona č. 592/1991 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, uloženo zaplatit penále ve výši 1115 Kč do 15 dnů od právní moci platebního výměru. Současně stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele přípisem č. j. 6 Ads 52/2012 - 7 ze dne 23. 3. 2012, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy vyplnil přiložené Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech za účelem rozhodnutí o jeho žádosti ze dne 12. 3. 2012 o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Současně byl žalobce poučen, že řízení ve věcech pojistného na veřejné zdravotní pojištění je osvobozeno od poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/991 Sb., o soudních poplatcích. Stěžovatel na výzvu reagoval podáním ze dne 4. 4. 2012, ve kterém předložil řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 6. 2012, č. j. 6 Ads 52/2012 - 17, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce (bod I. výroku usnesení) a současně vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (bod II. výroku usnesení). Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena 25. 6. 2012 a tímto dnem nabyla právní moci. Stěžovatel na výzvu soudu nereagoval.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (ustanovení § 102 s. ř. s.), tuto kasační stížnost podal včas. Stěžovatel nicméně nesplnil jinou z podmínek řízení o kasační stížnosti stanovenou v ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

Neodstranění vad podání a nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 6 Ads 52/2012 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies