6 Ads 64/2012 - 28

15. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: Cal is Inter, s.r.o, se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, zastoupené JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem, se sídlem Sádky 1605/2, Prostějov, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 11. 5. 2010, č. j.: 47091/010/9012/22.4.2010/1173/PRP200, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 2. 2012, č. j. 36 Ad 13/2010 - 16,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč. Tato částka bude žalobkyni vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jejího zástupce JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského, advokáta, se sídlem Sádky 1605/2, Prostějov.

Odůvodnění:

[1]

Rozhodnutím ze dne 11. 5. 2010, č. j.: 47091/010/9012/22.4.2010/1173/PRP200 (dále též „napadené rozhodnutí“), žalovaná zamítla odvolání a potvrdila rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín ze dne 2. 4. 2010, č. j. 47014/200/9011/21.12.2009/K/ŠeJ-8, kterým byla podle ustanovení § 104a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, zamítnuta žádost žalobkyně o vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007.

[2]

Proti napadenému rozhodnutí brojila žalobkyně žalobou ze dne 12. 7. 2010 s argumentací, že v daném období z důvodu neexistence zákonné definice vyměřovacího základu zaměstnavatele neměla žalobkyně povinnost platit pojistné.

[3]

Krajský soud v Brně ve věci rozhodl rozsudkem č. j. 36 Ad 13/2010 - 16 ze dne 29. 2. 2012, kterým žalobu jako nedůvodnou zamítl. V odůvodnění krajský soud odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, č. j. 4 Ads 120/2009 - 88, a navazující rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterých byl vyměřovací základ zaměstnavatele v období od ledna do června 2007 ze zákona zjistitelný, tudíž žalobkyně měla povinnost platit pojistné.

[4]

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 2. 2012, č. j. 36 Ad 13/2010 - 16, podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost ze dne 10. 4. 2012.

[5]

Nedatovaným podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 8. 2012 stěžovatelka vzala svou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 2. 2012, č. j. 36 Ad 13/2010 - 16, zpět.

[6]

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

[7]

Protože stěžovatelka vzala svou kasační stížnost ze dne 10. 4. 2012 proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 2. 2012, č. j. 36 Ad 13/2010 - 16, zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 120 s. ř. s. za přiměřeného použití ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.

[8]

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení (v tomto případě řízení o kasační stížnosti) zastaveno.

[9]

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku má odůvodnění v ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 6 Ads 64/2012 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies