1 As 84/2012 - 27

15. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Písku, se sídlem Velké náměstí 121, Písek, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 3. 2012, čj. 10 Na 8/2012-14,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností doručenou krajskému soudu dne 19. 4. 2012 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení krajského soudu. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel nezaplatil, proto ho zdejší soud usnesením ze dne 23. 5. 2012, čj. 1 As 84/2012-8, vyzval k jeho zaplacení a aby doložil též splnění podmínky povinného zastoupení advokátem. K tomu mu určil přiměřenou lhůtu 5 dnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění výzvy soudu. Vzhledem k tomu, že stěžovatel na tuto výzvu, doručenou mu dne 11. 6. 2012, nereagoval, vydal zdejší soud dne 21. 6. 2012 usnesení, čj. 1 As 84/2012 - 12, kterým řízení o kasační stížnosti pro nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) zastavil. Právě zmíněné usnesení nabylo právní moci dne 9. 7. 2012, kdy bylo doručeno stěžovateli.

Mezitím stěžovatel přípisem ze dne 14. 6. 2012, doručeným zdejšímu soudu dne 28. 6. 2012, požádal o osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti a o ustanovení právního zástupce. V případě, kdy navrhovatel požádá o osvobození od soudních poplatků dříve, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci, je zdejší soud podle § 9 odst. 7, věty první zákona o soudních poplatcích a v souladu s ustáleným výkladem tohoto ustanovení povinen usnesení o zastavení řízení zrušit a pokračovat v řízení. Tak se stalo i v tomto případě. Soud usnesením ze dne 18. 7. 2012, čj. 1 As 84/2012-18, zrušil své předchozí usnesení o zastavení řízení a posoudil žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta. Dospěl však k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), a tedy ani pro ustanovení advokáta (§ 35 odst. 8 s. ř. s.), neboť údaje, které zdejšímu soudu pro účely osvobození od soudních poplatků formou čestného prohlášení sdělil, byly značně nekonkrétní, tvrzení řádně nedoložené a nedostatečné. Z tohoto důvodu zdejší soud žádost stěžovatele výše uvedeným usnesením zamítl a znovu ho vyzval k zaplacení soudního poplatku a doložení právního zastoupení. K tomu mu opět stanovil přiměřenou lhůtu 5 dnů a poučil ho o následcích nesplnění výzvy. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. 7. 2012.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, namísto toho na uvedené usnesení reagoval přípisem ze dne 31. 7. 2012 doručeným zdejšímu soudu prostřednictvím krajského soudu 2. 8. 2012. V něm požádal o prodloužení lhůty k doložení plné moci advokátovi o tři měsíce s odůvodněním, že již doložil nedostatek finančních prostředků na úplatu služeb advokáta, a dále, že jak vydání rozhodnutí České advokátní komory o žádosti, tak následná komunikace s advokátem, vyžaduje čas. Současně požádal o povolení splátek soudního poplatku za kasační stížnost, což odůvodňuje tím, že jeho sociální poměry neumožňují úhradu poplatku najednou a ve lhůtě, která je „zjevně krátká“ a „nesplnitelná“.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona soudních, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

V daném případě lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dnem 4. 8. 2012 (sobota), resp. 6. 8. 2012 (pondělí). Podání žádosti o povolení splátek soudního poplatku nemá přitom na tuto skutečnost žádný vliv, neboť běh lhůty nestaví. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl do dnešního dne zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil. Stěžovatel nesdělil ani žádné relevantní důvody ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích, které by odůvodnily uložit povinnost zaplatit soudní poplatek společně s rozhodnutím, jímž se řízení končí (§ 9 odst. 6).

Pokud jde o stěžovatelovo tvrzení, že soudem stanovená lhůta (5 dnů) je „zjevně krátká“, zdejší soud zdůrazňuje, že soudní poplatek je splatný již okamžikem podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích]. Jinými slovy, navrhovatel je primárně povinen soudní poplatek zaplatit již s podáním zasílaným soudu. Tak však stěžovatel neučinil, a neučinil tak ani přes výzvu soudu a pro tento nedostatek nebylo možné v řízení pokračovat. Za této procesní situace, kdy není dána jedna z podmínek řízení, nebylo již nutné se zabývat otázkou, zda stěžovatel splnil další podmínku řízení (doložení povinného zastoupení), či nikoliv, neboť všechny podmínky řízení musí být splněny kumulativně (současně).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 As 84/2012 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies