1 As 86/2012 - 24

15. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci v právní věci žalobce: Z. N., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 9. 2009, sp. zn. SZ 136945/2009/KUSK REG/Kro, č. j. 141064/2009/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2012, č. j. 6 A 118/2010-38,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Usnesením ze dne 16. 4. 2012, č. j. 6 A 118/2010-38, Městský soud odmítl pro opožděnost žalobu, jíž se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného správního rozhodnutí. Uvedené usnesení městského soudu napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností.

[2]

Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že v usnesení městského soudu byl zcela vynechán fakt prvotní žaloby k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 až na základě doporučení obvodního soudu byla věc zaslána soudu ve správním soudnictví, takže lhůta pro podání žaloby byla dodržena. Stěžovatel doplnil, že celý proces územního řízení byl veden s úmyslem územní rozhodnutí vůbec nevydat a že zájmy místních bossů spojené se státní správou prohlédl až později.

[3]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 7. 2012, č. j. 1 As 86/2012-17, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení citovaného usnesení „I. zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, II. buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“ Současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky fikcí dne 27. 7. 2012. Na tuto výzvu stěžovatel nijak nereagoval (neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost ani nedoložil, že je zastoupen advokátem, resp. že má požadované právnické vysokoškolské vzdělání).

[4]

Žalovaný se ve svém vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil se závěrem Městského soudu v Praze, že žaloba byla podána opožděně.

[5]

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6]

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil ani nepožádal soud o osvobození od soudních poplatků. Lhůta stanovená ve výzvě ze dne 10. 7. 2012 přitom uplynula dne 6. 8. 2012. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatel soudní poplatek neuhradil, proto soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byl stěžovatel v usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 86/2012-17 poučen.

[7]

Jako obiter dictum zdejší soud dodává, že stěžovatelem podaná kasační stížnost ze dne 1. 5. 2012 kromě nezaplaceného soudního poplatku nesplňuje další zákonem požadovanou náležitost, a to doložení zastoupení stěžovatele advokátem pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě (ani poté) nedoložil, že je zastoupen advokátem, nebo že má právnické vzdělání vyžadované podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie. I kdyby tedy stěžovatel soudní poplatek zaplatil, byl by dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti.

[8]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 As 86/2012 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies