9 Afs 31/2012 - 19

09. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAZKA, a.s., se  sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, jednající JUDr. Josefem Cupkou, insolvenčním správcem, se sídlem Trojanova 18, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2011, č. j. KUJI 62993/2011, OE 76/2011, v řízení o kasační stížnosti JUDr. Josefa Cupky, insolvenčního správce úpadce SAZKA, a.s., se sídlem Trojanova 18, Praha 2, zast. Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2011, č. j. 31 Af 131/2011 - 30,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2011, č. j. 31 Af 131/2011 - 30, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností se JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce úpadce SAZKA, a. s. (dále také „stěžovatel“), domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta žaloba společnosti SAZKA, a.s., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2011.

Krajský soud dospěl k závěru, že žalobu podala osoba zjevně k tomu neoprávněná, neboť žalobce ke dni podání žaloby již nebyl k jejímu podání věcně legitimován. V této souvislosti konstatoval, že dne 26. 9. 2011, tj. 3 dny před podáním předmětné žaloby, byla uzavřena smlouva o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA, a. s., podle ustanovení § 290 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „Smlouva“), a žalobce tak k uvedenému datu pozbyl svou aktivní legitimaci ve věci.

Ve včas podané kasační stížnosti stěžovatel uplatňuje důvody dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tj. nezákonnost usnesení o odmítnutí návrhu. Namítá pochybení krajského soudu spočívající v tom, že soud zcela pominul účinnost Smlouvy, ke které vzhledem k odkládacím podmínkám (viz čl. 4 Smlouvy) došlo až ke dni 1. 11. 2011, což dokládá přiloženým výpisem z Obchodního rejstříku. V době podání žaloby byl tedy stěžovatel osobou oprávněnou žalobu podat, neboť teprve později nastala skutečnost, s níž právní předpisy spojují přechod práv a povinností.

Z uvedených důvodů navrhuje napadené usnesení zrušit. Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatel je ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. řádně zastoupen. Kasační soud poté přezkoumal napadené usnesení krajského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.) a zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Ze soudního spisu kasační soud ověřil, že dne 29. 9. 2011 byla podána k poštovní přepravě žaloba společnosti SAZKA, a.s., jednající JUDr. Josefem Cupkou, insolvenčním správcem. Žaloba byla podepsána uvedeným insolvenčním správcem a směřovala proti rozhodnutí žalovaného ve věci vyměřeného místního poplatku za výherní přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Současně byla k žalobě připojena kopie plné moci ze dne 30. 5. 2011, kterou shora uvedený insolvenční správce zmocnil M. B., aby jej ve věci úpadku společnosti SAZKA, a.s., při výkonu oprávnění insolvenčního správce zastupoval.

Výzvou krajského soudu ze dne 11. 10. 2011, doručenou společnosti SAZKA, a.s., prostřednictvím datové schránky dne 3. 11. 2011, byla tato společnost vyzvána, aby opravila označení tak, aby korespondovalo se skutečností, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2011, č. j. MSPH 60 INS 628/2011-B-244, bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka - obchodní společnosti SAZKA, a.s.

Na tuto výzvu reagoval zcela jiný subjekt SAZKA sázková kancelář, a.s., která soud požádala o změnu v osobě žalobce, a to s ohledem na uzavřenou Smlouvu mezi touto společností jako kupujícím a insolvenčním správem JUDr. Josefem Cupkou jako prodávajícím. Smlouvu v kopii přiložila ke svému návrhu.

Napadeným usnesením krajský soud dne 23. 11. 2011 odmítl žalobu podanou dne 29. 9. 2011 společností Sazka, a.s., zastoupenou M. B., obecným zmocněncem. Krajský soud k věci uvedl, že správné označení žalobce mělo být JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce úpadce SAZKA, a.s., a žalobu odmítl, protože žalobce, který byl ve výroku soudu označen jako SAZKA, a s., uzavřením smlouvy podle § 290 insolvenčního zákona pozbyl ke dni 26. 9. 2011 aktivní legitimaci ve věci a žaloba podaná dne 29. 9. 2011 tak byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Usnesení následně doručil obecnému zmocněnci.

Dne 29. 11. 2011, tj. 6 dnů po vydání napadeného usnesení, bylo krajskému soudu doručeno podání žalobce SAZKA, a.s., za nějž dle přiložené plné moci ze dne 31. 5. 2011 jedná Mgr. Jan Hrazdira, advokát. V tomto podání je označení žalobce opraveno na JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce dlužníka SAZKA, a.s. Žalobce současně žádá soud o připuštění změny v okruhu účastníků, aby na místo „vpředu“ označeného žalobce vstoupila jako procesní nástupce do řízení společnost SAZKA sázková kancelář, a.s., a to z důvodu uzavření smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA, a. s. podle § 290 insolvenčního zákona. Touto smlouvou přešly na kupujícího veškeré pohledávky spojené s podnikem SAZKA, a.s., včetně nároků na vydání bezdůvodného obohacení a vrácení daňových přeplatků. Prodej podniku předmětnou smlouvou schválil věřitelský výbor dlužníka SAZKA, a.s., a následně i insolvenční soud svým  usnesením ze dne 29. 9. 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-596. Na uvedeném podání byl současně vysloven souhlas společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s., se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce.

Napadené usnesení nemůže obstát, a to pro nesrozumitelnost, jakož i jiné vady řízení, které mohly mít vliv na zákonnost tohoto usnesení.

Kasační soud vycházel při posouzení věci z ustálené judikatury Nejvyššího soudu, dle které platí, že označí-li insolvenční správce jako žalobce úpadce, i když je z žaloby patrno, že ji podal z titulu své správcovské funkce, jde o vadu podání (vadu v označení účastníka řízení), k jejímuž odstranění je třeba správce vyzvat postupem podle § 43 o. s. ř. (srovnej usnesení NS ze dne 30. 04. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1566/96, publ. v Soudní judikatura, číslo sešitu: 5/97, označení: SJ 44/97).

Ze soudního spisu kasační soud ověřil, že krajský soud vyzval žalobce k opravě v označení žalobce, a to tak, aby označení žalobce korespondovalo se skutečností, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2011, č. j. MSPH 60 INS 628/2011 - B – 244, bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka - obchodní společnosti SAZKA, a.s.; tuto výzvu však krajský soud jednak neučinil zákonem stanovenou formou, tj. usnesením ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., jednak výzvu doručil úpadci, ačkoliv konečné odmítavé usnesení bylo krajským soudem doručeno obecnému zmocněnci.

Na druhé straně své odmítavé usnesení krajský soud i přes neodstranění vady v označení žalobce opřel o to, že z důvodu smlouvy uzavřené podle § 290 insolvenčního zákona mezi insolvenčním správcem úpadce společnosti SAZKA, a.s., a společností Sazka sázková kancelář, a.s., pozbyl žalobce ke dni 26. 9. 2011 ve věci aktivní žalobní legitimaci. Jinými slovy za důvod pro učinění závěru o nedostatku věcné aktivní legitimace žalobce označil datum  uzavření smlouvy o prodeji podniku, kterou však dle ustanovení § 290 insolvenčního zákona může uzavřít pouze insolvenční správce, a to se souhlasem isolvenčního soudu a věřitelského výboru. Bez souhlasu uvedených subjektů nemůže smlouva nabýt účinnosti.

Z napadeného usnesení tak není vůbec zřejmé, koho vlastně krajský soud považoval za žalobce, zda společnost SAZKA a.s., kterou uvedl ve výroku napadeného usnesení, nebo insolvenčního správce, čemuž by naopak svědčilo odůvodnění napadeného usnesení. Z rozhodnutí není navíc zřejmé, jakým způsobem krajský soud posuzoval povahu sporu z pohledu ustanovení § 246 insolvenčního zákona, který je pro závěr o aktivní žalobní legitimaci v posuzované věci rozhodující. Za této situace je odmítnutí žaloby z důvodu uvedeného v § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. neudržitelné.

Nad rámec výše uvedeného je nutno upozornit krajský soud také na to, že pro posouzení přechodu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o prodeji podniku podle ustanovení § 290 insolvenčního zákona není rozhodnou skutečností datum jejího uzavření, ale její účinnost. V projednávané věci vycházel krajský soud nesprávně z data uzavření Smlouvy, která byla soudu navíc zaslána subjektem, který vůbec nebyl účastníkem předmětného soudního řízení.

Stěžovatel je v nyní projednávané kasační stížnosti označen jako JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce úpadce Sazka, a.s., tedy rozdílně od žaloby, kde byl žalobce označen jako SAZKA a. s. jednající insolvenčním správcem JUDr. Josefem Cupkou. Vzhledem k tomu, že z označení žalobce plynou pochybnosti, kdo toto podání činí, zda úpadce nebo insolvenční správce vlastním jménem, byl v řízení před krajským soudem na místě postup podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. Označení žalobce v záhlaví tohoto rozsudku odpovídá označení v napadeném usnesení a spornou otázku, kdo je tímto účastníkem, nepředjímá.

V dalším řízení krajský soud posoudí povahu sporu ve smyslu ustanovení § 246 insolvenčního zákona, na základě této úvahy posoudí podání žalobce ze dne 25. 11. 2011, založené na č. listu 32a soudního spisu, a případně rozhodne o návrhu na změnu v osobě žalobce uvedeném v tomto podání.

Z výše uvedených důvodů Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než usnesení krajského soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Krajský soud je při novém projednání věci vázán právním názorem zdejšího soudu; v novém rozhodnutí ve věci krajský soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2012, sp. zn. 9 Afs 31/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies