2 Afs 31/2012 - 26

07. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců a Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce DE – VOZ s. r. o. (dříve BILLIARD CLUB DRUŽBA s. r. o.), se sídlem Polepy, Hrušovany 17, zastoupeného JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem Litoměřice, Mírové náměstí 157/30, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2011, č. j. 15 Af 88/2010 – 93,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 1. 2009, č. j. 86/09-1300-501078, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti devíti dodatečným platebním výměrům Finančního úřadu v Litoměřicích ze dne 30. 4. 2008, č. j. 58948/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečné vyměřena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za zdaňovací období 3. čtvrtletí roku 2004 ve výši 93 026 Kč, č. j. 58961/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 4. čtvrtletí roku 2004 ve výši 128 810 Kč, č. j. 58968/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 1. čtvrtletí roku 2005 ve výši 116 777 Kč, č. j. 58976/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí roku 2005 ve výši 90 218 Kč, č. j. 58977/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 4. čtvrtletí roku 2005 ve výši 1133 623 Kč, č. j. 58978/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 1. čtvrtletí roku 2006 ve výši 85 446 Kč, č. j. 58980/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 2. čtvrtletí roku 2006 ve výši 54 838 Kč, č. j. 58982/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí roku 2006 ve výši 108 134 Kč a č. j. 58990/08/196912/0887, kterým mu byla dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 4. čtvrtletí roku 2006 ve výši 121 167 Kč.

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem včasnou kasační stížnost. Nejvyšší správní soud z předloženého spisu zjistil, že stěžovatel za podanou kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Její výše činí, dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, částku ve výši 5000 Kč. Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích stanoví, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Vzhledem k výše uvedenému vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 20. 4. 2012, č. j. 2 Afs 31/2012 - 13, aby v řízení o kasační stížnosti splnil poplatkovou povinnost, tj. aby zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč. K splnění této povinnosti mu stanovil lhůtu v délce 7 dnů, a poučil jej zároveň o následcích spojených s nevyhověním této výzvě. Předmětné usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 4. 5. 2012; lhůta tak uplynula dnem 11. 5. 2012. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Poněvadž stěžovatel v této lhůtě ani později soudní poplatek nezaplatil, nezbylo zdejšímu soudu než řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastavit. Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. května 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2012, sp. zn. 2 Afs 31/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies