3 As 48/2012 - 32

02. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: 1) předseda Okresního soudu v Táboře, 2) předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, o nespokojenosti s postupem žalovaných, spočívajícím v porušování podatelova práva na účinný prostředek nápravy, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2012, č. j. 10 Na 4/2012 - 7,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení, kterým bylo odmítnuto jeho podání ze dne 25. 01. 2012 ve věci nespokojenosti s postupem předsedy Okresního soudu v Táboře, spočívajícím v porušování podatelova práva na účinný procesní prostředek a ve věci nespokojenosti s postupem předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích spočívajícím v porušování podatelova práva na účinný procesní prostředek. Řízení o kasační stížnosti podléhá povinnosti uhradit soudní poplatek. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. Platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Stěžovatel při podání své kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2012, č. j. 10 Na 4/2012 - 7, soudní poplatek nezaplatil. K výzvě soudu o jeho uhrazení požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 27. 6. 2012, č. j. 3 As 48/2012 - 21, nevyhověl, neboť stěžovatel na následnou výzvu soudu k doložení jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrů řádně nereagoval, potřebné údaje ve stanovené lhůtě neposkytl a nesplnil tak svoji procesní povinnost ve smyslu § 36 odst. 3 a § 35 odst. 8 s. ř. s. Soud tímto usnesením stěžovatele opakovaně vyzval k zaplacení soudního poplatku do 3 dnů od doručení usnesení a předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti do 14 dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 7. 2012.

Podáním ze dne 11. 7. 2012 se stěžovatel domáhal prodloužení lhůty stanovené pro předložení plné moci udělené advokátovi o 4 měsíce s tím, že nemá prostředky na uhrazení povinné služby advokáta. Vydání rozhodnutí ČAK i komunikace s určeným advokátem vyžaduje čas. Žalobce dále požádal o povolení splátek poplatku za kasační stížnost. Uvedl, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, přestože běžně probíhají řízení na druhém soudním stupni i bez splnění podmínek řízení. Sociální poměry žalobci neumožňují zaplacení poplatku najednou a v krátké době. Lhůta k zaplacení soudního poplatku je vzhledem k poměrům žalobce zjevně krátká, výzva k zaplacení poplatku je nesplnitelná. Ani v této souvislosti však svoje osobní, majetkové a výdělkové poměry nijak nespecifikoval, a ve spojení s jeho nedbalým předchozím přístupem ke stanoveným procesním povinnostem je tak otázkou, zda má na svých původních podáních ještě vůbec zájem, jaký vlastně sleduje účel, a zda jeho přístup již nesklouzává k prostým obstrukcím a nehraničí se znevažováním soudu. Obecně platí, že k projednání věci soudem musí podatel již ve svém vlastním zájmu soudu poskytovat předepisovanou součinnost. Pokud tak však ani přes řádné výzvy a poučení soudu opakovaně nečiní, neopodstatněně zatěžuje soud a sám maří průběh řízení, jehož se původně dovolával.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 27. 6. 2012, č. j. 3 As 48/2012 - 21, ani následně až do dnešního dne soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti neuhradil.

Nejvyšší správní soud přitom ani na základě podání žalobce ze dne 11. 7. 2012 neshledal žádné důvody uvedené v § 9 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., které by zastavení řízení pro nezaplacení poplatku vylučovaly, obecný odkaz na sociální poměry žalobce nelze považovat za okolnosti uvedené v § 9 odst. 4 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Poplatková povinnost stěžovatele právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká. Za této situace se žádost stěžovatele o povolení splátek poplatku stala bezpředmětnou.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech zastavení řízení o kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti nemá.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2012, sp. zn. 3 As 48/2012 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies